KADERNOTA 2020

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

8 JULI 2019

 

 

Vooraf

Voorzitter, raadsleden, belangstellenden en luisteraars van Beat FM,

Allereerst een woord van dank aan alle medewerkers van de BUCH-werkorganisatie die hebben bijgedragen aan deze Kadernota 2020.  

De vraag is alleen:  “van wie is deze Kadernota?”

De BUCH, als aparte economische en juridische entiteit, boekt haar kosten en opbrengsten als enige gemeenschappelijke regeling rechtstreeks in de boeken van de gemeente Heiloo.  Simpel gezegd, de boekhoudingen van beiden lopen door elkaar. Maar waarvoor is nu de gemeente Heiloo verantwoordelijk? En waarvoor de BUCH?

Voor de financiën van de gemeente Heiloo is een auditcommissie ingesteld. Maar wie audit de financiën van de BUCH? Deze vormen namelijk de bulk van de financiële stromen in de boekhouding van Heiloo! De accountant heeft in 2017 vastgesteld dat de BUCH niet "in control" is en heeft aanbevelingen gedaan om de interne controle op orde te brengen. Over 2018 heeft de accountant aangegeven dat de BUCH nog steeds niet "in control" is én dat de eerdere aanbevelingen grotendeels niet zijn opgepakt. Dit ondanks een Financiële Begeleidingsgroep die de gang van zaken bij de BUCH monitort. Daarom heeft de gemeenteraad van Castricum er unaniem toe besloten om voor de BUCH een aparte audit-commissie in te stellen. Gemeentebelangen Heiloo pleit hier ook voor. Zeker zolang de stromen van beide organisaties niet gescheiden zijn en dient vanavond  een motie daartoe in.

 

Ook pleit Gemeentebelangen Heiloo voor een evaluatie van de BUCH in 2020 zoals dit bij de start overeengekomen is. Even leek die evaluatie uit beeld te zijn, net als de twee moties die in 2015 door de gemeenschappelijke BUCH raden aangenomen zijn. Twee moties over het monitoren en het periodiek rapporteren over de besparingen en kwaliteitsverbeteringen die de BUCH ons zou brengen. Vooralsnog heeft Gemeentebelangen Heiloo geen rapportages hieromtrent gezien. De signalen tot op heden wijzen er  evenwel op dat er geen besparingen en kwaliteitsverbeteringen te melden zijn.

( Hetgeen geheel in lijn is met de uitkomsten van eerdere onderzoeken van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden die aantonen dat geen enkele gemeentelijke fusies leidt tot besparingen en verbeteringen in de dienstverlening.) Over de gebrekkige interne controle op de financiële stromen, de vermenging van financiële stromen en de evaluatie van de BUCH staat helaas niets in deze Kadernota. Net zo min staat er iets in over de ingrijpende gevolgen van de PAS-uitspraak van de Raad van State. Maar over dit laatste later meer.  Voor nu wil ik graag ingaan op de drie focuspunten van Gemeentebelangen Heiloo: sociaal, groen en duurzaam.

 

Sociaal,

In de jaren 2015, 2016 en 2017 heeft de gemeente Heiloo  elk jaar ruim 1 miljoen aan Sociaal Domein budgetten niet uitgegeven. Deze niet uitgegeven budgetten zijn grotendeels of geheel –zoals in 2017- weggevloeid naar doelen buiten het Sociaal Domein.  Waren ze echter als Reserves binnen het Sociaal Domein gehouden, dan had daarmee het negatieve saldo uit 2018 kunnen worden gedekt. Onlangs is besloten om de Sociale Teams structureel uit te breiden en dit te financieren vanuit de Reserves Sociaal Domein. Gemeentebelangen Heiloo vindt dat structurele kosten gefinancierd moeten worden uit de structurele, reguliere begroting en niet uit de reserves! Zowel het afromen van het  budget Sociaal Domein als het structureel financieren uit reserves, leiden er toe dat de Reserve Sociaal Domein over enkele jaren is opgesoupeerd. Terwijl er juist vanwege de toename en de verzwaring van het beroep op het Sociaal Domein vanuit de jeugdzorg en de ouderenzorg een grote claim te verwachten is!

Met de toename van het aantal inwoners zouden ook de voorzieningen op gebied van welzijn, onderwijs-, sport- en cultuur moeten worden verruimd.  Deze Kadernota  voorziet daar onvoldoende in. Daarom dient Gemeentebelangen Heiloo vanavond een amendement in om de subsidieplafonds te verhogen en twee moties voor uitbreiding van de sportvoorzieningen. Nu spelen clubs hun thuiswedstrijden noodgedwongen buiten Heiloo en betalen daarvoor 80.000 euro aan zaalhuur etc!

Een ander punt is het Fonds Sociale Woningbouw. Dit fonds zou worden gevuld met bijdragen van bouwprojecten die niet voldoen aan de eis van 40% sociale woningbouw. Ondanks de  vele projecten waarin deze 40% niet gehaald is, blijkt dit fonds te zijn gedaald van € 215.000 in 2018 naar € 131.500 nu!  Daar kan niet één sociale woning uit worden gefinancierd! Bovendien blijkt dat er eigenlijk helemaal geen sociale woningen meer  zonder verlies kunnen worden gebouwd vanwege de hoge grondkosten, de  kosten voor verduurzaming en de hoge bijdrage aan projecten zoals de afslag A9!

Gemeentebelangen Heiloo ziet met lede ogen dat de voorraad sociale woningen in Heiloo nauwelijks toeneemt en dat er geen maatregelen worden genomen om de sociale woningvooraad in stand te houden door “antispeculatie-bedingen” en  “zelfbewoningsplicht”. Gemeentebelangen Heiloo vindt het een slechte zaak dat onvoldoende voor de huidige lokale behoefte wordt gebouwd; meer dan 50% van de nieuwbouw gaat naar kopers van buiten de regio! Het wordt hoog tijd dat de lokale overheid weer de regie over de woningmarkt terug pakt en zich niet overgeeft aan allerlei "vastgoedcowboys" en “de woningmakers”.

Gemeentebelangen Heiloo vraagt het college dan ook wat zij de komende jaren gaat doen om tegemoet te komen aan de lokale behoefte van jongeren, starters en ouderen aan sociale woningbouw!

 

Groen &

Zoals al eerder aangestipt; de PAS-uitspraak van de Raad van State. Conform deze uitspraak moeten alle activiteiten die mogelijk tot stikstofuitstoot in Natura2000 gebieden leiden en die nog niet definitief groen licht hebben, voldoen aan de nieuwe en strengere regels.  Zo ook het project afslag A9, woningbouwprojecten –Zandzoom- en  uitbreiding van bedrijventerreinen en veeteeltbedrijven. Noch de Tweede Kamer, noch de Provincie, noch de gemeente Heiloo hebben op dit moment een volledig beeld van alle activiteiten die door deze uitspraak worden geraakt en wat hiervan de gevolgen zijn. In de Kadernota wordt over deze uitspraak en haar mogelijke zeer ingrijpende  gevolgen met geen woord over gerept. Gemeentebelangen Heiloo heeft  daarom een motie ingediend om in een extra dekking te voorzien voor de extra kosten van vertraging, eventuele extra onderzoeken en compensatiemaatregelen alsmede het mogelijk cancellen van projecten. Gemeentebelangen betreurt hierbij dat de overheid op alle niveau’s bezig is om listen te verzinnen om onder de RvS-uitspraak uit te komen. Overheden zouden zich juist hard moeten maken voor het doel van deze uitspraak; behoud van kwetsbare en onvervangbare Natura2000 gebieden.   

In het afgelopen jaar zijn heel wat “groene” moties ingediend; Motie Groenbeleid (mei 2018), Motie Maaibeleid (oktober 2018),  Motie Japanse Duizenknoop en vanavond Motie Biodiversiteit. Alle eerdere moties zijn gesneuveld. Het probleem is dat het Heiloo én de BUCH aan voldoende ecologische deskundigheid ontbreekt om een integrale visie te ontwikkelen op het Groenbeleid. En daar ook niet in willen investeren! Deze coalitie ziet natuur, milieu en dierenwelzijn als sluitpost.  Ad hoc maatregelen versjteren eerdere maatregelen. Zo worden borders ruig gelaten maar gemaaid door maaiers met graszuigers die niet alleen gras maar ook zaad en eieren, poppen en insecten wegzuigen.  Zo worden naast de historische houtwallen nieuwe elzen gepland om vervolgens de historische wal te kappen ten behoeve van wegverbreding. En ondertussen  gaat de vergrassing en bomenkap door!

Gemeentebelangen Heiloo vraagt het college om het aanstellen van een deskundige groenbeheerder alsmede om het ontwikkelen van een integraal groenbeleidsplan ter compensatie van het verlies aan groen door de oprukkende verstening en asfaltering.  

 

Duurzaam!

Het derde aspect duurzaam wordt zeer ambitieus neergezet in de Kadernota: Heiloo wordt één van de duurzaamste gemeenten in Nederland. Ondertussen worden op de Pastoor van Muyenweg een kleine 20 extra parkeerplaatsen aangelegd voor ouders die hun kinderen met de auto van en naar school brengen. Er ontbreekt nog steeds een integraal regionaal Verkeersplan, in het hele dorp worden ad hoc maatregelen genomen op basis van wie het meest protesteert.  Bewoners moeten honderden zo niet kilo-meters omrijden om van en naar hun huis te komen en dat leidt tot nog meer uitstoot en fijnstof. En dan dreigt er nog een ringweg west van Heiloo, omdat de dorpskern al het extra verkeer niet kan verwerken.

Gemeentebelangen Heiloo vraagt van de wethouder de toezegging dat de er GEEN ringweg om de westkant van Heiloo wordt aangelegd!

 

Gemeentebelangen Heiloo maakt zich grote zorgen over de nieuwe plannen van Schiphol; van 500.000 naar 540.000 vluchten per jaar.  Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt welke grote effecten het vliegverkeer heeft op de luchtkwaliteit en daarmee op onze gezondheid. Kinderen en mensen met luchtweg aandoeningen zijn extra kwetsbaar. Gemeentebelangen Heiloo stelt welzijn boven welvaart. Meer economische groei en welvaart mogen niet ten koste gaan van ons welzijn. Daarom dient Gemeentebelangen Heiloo een motie om het college te verzoeken om zich actief op te stellen tegen verdere uitbreiding van het aantal vluchten zolang Schiphol de negatieve effecten niet compenseert.

 

Tot slot

Tot slot nog 2 opmerkingen. In de Kadernota werden tot en met 2019 alleen de afwijkingen in termen van Voordeel en Nadeel gemeld. Hierover hebben we vorig jaar in de algemene beschouwingen een opmerking gemaakt.  Gemeentebelangen Heiloo is blij met de toevoeging de initiële begrotingscijfers.

 

Deze Kadernota is te verweven met de BUCH-financien.

Gemeentebelangen Heiloo zou graag een duidelijke knip zien tussen de financiën en concreet meetbare doelen van Heiloo en die van de BUCH werkorganisatie.

 

Gemeentebelangen Heiloo kan op dit moment niet anders dan concluderen dat deze Kadernota 2019 weinig toegevoegde waarde heeft voor de gemeente Heiloo sec.

 

© Fractie Gemeentebelangen Heiloo: Bas van Beusekom, Edith de Jong, Peter Rood.

De fractie distantieert zich van de twee FNV leden die onterecht claimen nog deel uit te maken van het bestuur van Gemeentebelangen Heiloo.

  

naar homepage