Speerpunten voor 2022-2026 

 

Gemeentebelangen Heiloo heeft voor de komende gemeenteraadsperiode 2022 - 2026 de volgende twaalf speerpunten gekozen: 

Sociaal:

 • Woningen zijn om in te wonen; primair inzetten op voorzien in de lokale woonbehoefte aan kleinere woningen met inzet van zelfbewoningsplicht, antispeculatiebeding, overwinstregeling;
 • Geld voor de zorg moet aan de zorg worden besteed; zorgbudgetten oormerken, selectief aanbesteden en pro-actief ouderen- en jongerenbeleid;
 • Maatschappelijke voorzieningen moeten op peil blijven; een bloeiend cultureel- en verenigingsleven dragen bij aan een vitale samenleving;
 • Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en goed onderwijs gaat verder dan de schoolbanken; het gaat ook om voor- en naschoolse opvang, extra taallessen, toegang tot cultuur en sport waaronder  zwemonderwijs, natuurbeleving, burgerschapsvorming en integratie

Groen:

 • Behoud landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden; geen verdere aantasting van het Heilooer Die en de strandvlakte;
 • Impuls geven aan verantwoord ecologisch Groenbeleid en Groenbeheer; verhogen en borgen van de ecologisch kennis in beleid en uitvoering;
 • Verbeteren, versterken en herstellen van de biodiversiteit; aanleggen, verbeteren en onderhouden van de ecologische verbindingen binnen en om Heiloo;
 • Niet nog meer asfalt; geen wegen en nieuwe fietsverbindingen dwars door belangrijk en kwetsbaar weidevogel- en Natuur Netwerk Nederland (NNN) gebied in het Heilooër Die en de Neggen.

Duurzaam: 

 • Bevorderen van een gezonde leefomgeving; schone lucht, minder uitstoot broeikasgassen betekent hogere eisen aan weg- en vliegverkeer, industrie en landbouw;
 • Energiebehoefte verlagen; minder productie , verduurzamen mobiliteit, woningisolatie en  energiezuinige hulpmiddelen;
 • Impuls geven aan de overstap van fossiel energie naar milieuvriendelijker energiebronnen;
 • Impuls geven aan de circulaire economiezowel in het dagelijks leven, bij de gemeente, bij investeringen en (woning- en land)bouw dient efficiënter met energie en grondstoffen omgegaan te worden.

 

 

Hier kunt u meer lezen over onze speerpunten en hier kunt u ons verkiezingsprogramma lezen. 

 

Wij hopen dat ons Verkiezingsprogramma 2022-2026 en onze speerpunten  u aanspreken

en dat u 14, 15 of 16 maart voor ons kiest!

 

 

terug