Beginselverklaring Gemeentebelangen Heiloo

 

 

Inleiding

In deze beginselverklaring geeft Gemeentebelangen Heiloo aan waar zij voor staat.  In deze beginselverklaring staat welke waarden de partij hoog acht en vanuit welke fundamentele basis de partij denkt, doet en toetst.  Het is de leidraad die ons richting geeft, duidelijkheid biedt en ons bindt. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en daarna. Deze beginselverklaring is geen keurslijf, maar een levend document; het wordt herijkt  aan de ontwikkelingen in onze maatschappij, gemeente en leefomgeving. 

 

Visie

De huidige participatiemaatschappij vraagt steeds meer van de burger, maar geeft de burger niet navenant meer mogelijkheden om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebestuur.

Zo verwacht de overheid dat de burger meer mantelzorgtaken op zich neemt, maar krijgt de burger geen stem in hoe de zorg in de gemeente georganiseerd wordt, welke partijen daarbij betrokken worden en hoe de zorg over de zorgbehoevenden wordt verdeeld. Ook verwacht de overheid dat burgers meer betrokken worden bij de inrichting en het beheer van de eigen leefomgeving, maar krijgt de burger geen daadwerkelijke invloed op het beleid voor de openbare ruimte en de infrastructuur.

Te vaak blijkt inspraak een wassen neus en trekt de overheid haar eigen plan.

Gemeentebelangen Heiloo wil de burger een stem geven zodat de burger daadwerkelijk meebepaalt en niet alleen meebetaalt!

 

Missie

Gemeentebelangen Heiloo is een lokale partij die zich inzet voor de belangen van de inwoners van Heiloo, mens en dier. Gemeentebelangen Heiloo is er voor iedere inwoner van Heiloo die zich in de beginselen van onze partij herkent en die onze kernwaarden deelt. Gemeentebelangen Heiloo is niet gedreven door (landelijke) politieke ideologieën noch door religieuze overtuigingen. Gemeentebelangen Heiloo staat voor een sociaal, groen en duurzaam Heiloo.

  

Kernwaarden

  •  Respect

Respect voor de lichamelijke en mentale integriteit van de ander in de ruimste zin des woords die tot uitdrukking komt in een zorgvuldige, liefdevolle omgang met medemensen, dieren, de natuur en het milieu.

Respect ook voor de natuurlijke omgeving en de cultuurhistorie van Heiloo. Zodat de nodige ecologische verbindingszones en daarmee  de biodiversiteit behouden blijven. Zodat ook de generaties na ons kunnen genieten van  het open, groene landschap van Heiloo met haar eeuwenoude historie.

 

  • Welzijn boven welvaart

Geluk, een sociale en vitale leefgemeenschap en een gezonde leefomgeving zijn niet in geld uit te drukken. Anderzijds leidt het ontbreken ervan tot hoge maatschappelijke kosten, zowel immaterieel als in geld. Meer welzijn betekent keuzes maken, waarbij ook de immateriële zaken op de juiste waarde meegewogen worden.

Economische waarden zijn belangrijk, maar nog belangrijker vinden wij een gezonde en veilige leefomgeving, een vitaal en bruisend verenigingsleven, aandacht en zorg voor elkaar en behoud van natuur en milieu. Dit alles binnen een gezond financieel beleid, waarbij de tering naar de nering gezet wordt en geen sprake is van klaplopen op volgende generaties.

 

  • Individuele vrijheid

De inwoners van Heiloo zijn onafhankelijke, zelfbewuste en verantwoordelijke individuen. Zij bepalen tezamen de lokale samenleving. De kennis, ervaring, ideeën en stem van de inwoners zijn van groot maatschappelijk belang en dienen benut te worden.

Echter daar waar de individuele vrijheid van de ander in het gedrag komt, is de grens van de individuele vrijheid bereikt.  Zo dient onder meer de privacy van iedere inwoner gewaarborgd te zijn.

 

  • Sociale rechtvaardigheid

Zorg voor, en solidariteit met, diegenen die het tijdelijk of langere tijd niet zelf redden, horen bij een sociale en vitale leefgemeenschap.  

Daar hoort ook bij dat de lasten naar evenredigheid worden verdeeld en dat een ieder daar naar vermogen aan bijdraagt.

Daar hoort ook bij dat de overheid een integer en verantwoordelijk beleid voert ten aanzien van wonen, zorg andere ondersteuning van hen die dit oprecht nodig hebben.

Dus betaalbare woningen, ook voor jongeren, senioren en minder draagkrachtigen.   Geld voor de zorg aan de zorg besteden en niet aan andere doelen of projecten. Sociale en culturele voorzieningen toegankelijk houden zonder groepen uit te sluiten.

Daar hoort ook bij dat de overheid de volgende generaties niet belast met schulden en milieuproblemen, maar ook hen een mooie en gezonde leefomgeving gunt.   

 

Opgetekend op 22  oktober 2017 te Heiloo

 

 

terug

naar homepage

naar uitgangspunten