Behoud Groene Waarden

Behoud landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden

 

Heiloo is gelegen op een strandwal tussen het stroomgebied van het Oer IJ aan de oostzijde en het open landelijke gebied van de strandvlakte aan de westzijde. Deze strandwal is al duizenden jaren bewoond en bevat veel cultuurhistorische elementen, zoals historische houtwallen, greppels, stolpboerderijen en oude lintbebouwing. Het open landschap rond Heiloo, de zichtlijnen tot aan de kust, het unieke weidevogelgebied in de Heilooër Die, het Heilooër Bos, de Neggen, het Oosterbos en het groene karakter van het dorp zijn de kroonjuwelen van Heiloo. 

Gemeentebelangen Heiloo wil de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, zoals de oude houtwallen en greppels en het Heilooër Die- en Oer IJ-gebied beschermen. Wij willen geen verdere aantasting van het landelijk gebied. Dus geen nieuwe fietsverbindingen dwars door belangrijk weidevogel- en NNN gebied in het Heilooër Die en de polders ten westen van het Heilooër Bos. Natuur en recreatie gaan niet overal samen. Wij kiezen voor de natuur. 

 

In het Groenbeleidsplan 2012 -2022 wordt uitgegaan van een groene ring om Heiloo. Deze ring, vanaf het Heilooër Bos via de Noorder- en de Zuiderneg, de Zandzoom, het Oosterbos en het Heilooër Die, staat steeds meer onder druk. Met name de Aansluiting A9 en de nieuwbouw in Zandzoom –een uitbreiding van het bebouwde areaal van Heiloo met maar liefst 25%- betekenen een enorme aantasting van de groene ruimte en de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden.

Gemeentebelangen Heiloo vindt een extra Aansluiting op de A9 niet acceptabel, omdat:

  • er nog nooit een objectieve maatschappelijke kosten/baten analyse voor deze aansluiting is opgesteld; wat zijn de voor- en nadelen voor álle betrokkenen op de korte en lange termijn? 
  • deze aansluiting dwars door het Heilooër Die gebied wordt aangelegd; het laatste stukje Oer IJ gebied in Heiloo en één van de belangrijkste weidevogelgebieden en NNN gebied in Noord Holland. Hierdoor gaat er 17 hectare natuur verloren, zonder dat hiervoor natuurcompensatie plaats vindt. Nog erger, dit kwetsbare gebied wordt nog verder aangetast door het toegankelijk te maken voor recreatie!
  • de aansluiting een steeds grotere claim legt op de gemeentelijke openbare ruimte en financiën; de massale dure nieuwbouw in Zandzoom is puur voor de financiering van de Aansluiting A9 en niet om te voorzien in de lokale woonbehoefte.
  • de aansluiting leidt tot nog meer nog meer verkeer door de nu al overbelaste dorpskern van Heiloo en daarmee ook tot nog meer uitstoot, die niet alleen schadelijk is voor ons leefmilieu maar ook voor de nabijgelegen Natura2000 gebieden (duinen, Jisperveld, Eilandspolder).

 

terug