Coalitie Heiloo gevallen;

Gemeentebelangen Heiloo wil (in)formateur

 

Op 12 november 2020 heeft Gemeentebelangen Heiloo gemaild:

 

Beste,

 

In de raad van 9 november heeft Gemeentebelangen Heiloo expres het stokje voor de "formatie" uit handen van Heiloo Lokaal gepakt en aan de VVD gegeven. 

Niet alleen omdat het gebruikelijk is dat de grootste partij als eerste een formatiepoging doet, maar ook omdat de coalitie debet is aan de gerezen kwestie en we vinden dat de coalitie hiervoor zelf een oplossing moet vinden. Niet Heiloo Lokaal.

Echter, vanwege de verstoorde verhoudingen in de raad, het wantrouwen, de oplopende persoonlijke irritaties en het telkens weer de kop opsteken van oud zeer, zien wij voor nu maar één oplossing van deze kwestie en dat is dat de VVD een onafhankelijke formateur benoemt. 

In plaats van op de oude weg doormodderen, is het beter om een onafhankelijk formateur te benoemen die bij alle partijen inventariseert wat de speerpunten, wensen en mogelijkheden zijn. Dit doet recht aan de verkiezingsuitslag en het traject dat we als raad met elkaar zijn aangegaan om te komen tot een andere bestuurscultuur. Alleen zo kan er een gezonde basis worden gelegd voor een stabiel nieuw bestuur. Dit is tevens het antwoord op de eerste vraag naar welke oplossing wij zien.

De VVD kiest er blijkbaar voor om zelf de formatie ter hand te nemen. Jammer genoeg net als indertijd bij het opstellen van het coalitieakkoord, weer op basis van individuele gesprekken met andere partijen. We hebben sterk het vermoeden dat de kaarten al geschud zijn. In dat kader naar aanleiding van vraag 4 of er nog andere zaken te bespreken zijn; Klopt het gerucht dat zowel VVD als CDA al voor 9 november (op vrijdag 6 november?)  met Heiloo Lokaal gesproken hebben over eventuele toetreding tot de coalitie? 

We hebben er bovendien weinig vertrouwen in dat er daadwerkelijk mogelijkheden zijn voor eventueel tot de coalitie toetredende partijen, om aanpassingen te doen aan het oude coalitieakkoord. Gezien de herhaling van zetten, ondanks de vele discussies daarover en ondanks het lopende traject om te komen tot een raadsbrede samenwerking en andere bestuurscultuur, achten wij onze rol beperkt tot het aan de kaak stellen van deze formatie-opzet. Ons antwoord op vraag 2 naar de rol die wij voor onszelf zien.

 

Onze 5 speerpunten voor het beleid de komende periode zijn:

- inhaalslag sociale woningbouw; 

- behoud natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van Heiloo; 

- betaalbare zorg op maat; 

- behoud voorzieningen op gebied van sport cultuur & welzijn; 

- gezonde gemeentefinanciën;

 

Met bovenstaande hebben we ons standpunt hopelijk voldoende duidelijk gemaakt. Zoals al gesteld zien we graag juist nu een formatieproces met een onafhankelijke formateur. Een gesprek morgen met de VVD heeft ons inziens daarom weinig toegevoegde waarde. Wij maken geen gebruik van de uitnodiging. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Fractie Gemeentebelangen Heiloo :

 

 

©  Fractie Gemeentebelangen Heiloo: Bas van Beusekom, Edith de Jong, Peter Rood

 

naar homepage