Energietransitie

Van fossiele naar hernieuwbare energie

 

De gemeente Heiloo streeft bij het energiegebruik naar een gasloze gemeente. Wat betreft de nieuwbouw is “gasloos” bouwen en “nul op de meter” de norm. Gedacht wordt aan alternatieven, zoals een warmtenet met bijvoorbeeld de Huisvuilcentrale in Alkmaar en warmtepompen. Bij de energieopwekking uit zon en wind streeft de gemeente Heiloo in haar Regionale Energie Strategie (RES) naar meer zonnepanelen op daken én een extra windturbine in de Boekelermeer. Er zijn ook ideeën geopperd voor zonnepanelen langs de A9.

De gezamenlijke milieuorganisaties hebben een eigen standpunt over de RES geformuleerd. Gemeente-belangen Heiloo sluit zich daarbij aan. Dat betekent niet alleen aangeven waar energie kan worden opgewekt, maar ook aangeven waar vanuit natuur- en milieuoverwegingen géén energie kan worden opgewekt. Zo is een windturbine in de Boekelermeer, vlak bij het weidevogelgebied in het Heilooër Die gebied, geen optie. Dit is een particulier initiatief met winstoogmerk en teveel vogels worden het slachtoffer van zo’n
‘gehaktmolen’. 


Met de natuurorganisaties is Gemeentebelangen Heiloo ook van mening dat er geen “confetti” van windmolens en zonneweiden moet komen, maar een clustering daar waar de negatieve effecten beperkt zijn; de Schermer, Purmer, tussen Alkmaar en Schagen en in het Noordzeekanaalgebied. 

 

De haalbaarheid van meer opwekking van energie via zonnepanelen en windturbines in de regio Alkmaar hangt overigens af van wat het stroomnet aan kan. In Noord Holland zijn er meer dan 100 locaties die problemen hebben met het terugleveren van stroom. Netbeheerder Liander geeft aan dat het nog jaren duurt voor het stroomnet is aangepast aan de energietransitie. 

Vanwege de capaciteitsproblemen van het stroomnet, ziet Gemeentebelangen Heiloo voor de korte termijn een oplossing in combinatie van energieopwekking en energieopslag via (buurt)accu’s. Dat maakt mogelijk dat energie later kan worden gebruikt of buiten piekmomenten kan worden teruggeleverd aan het stroomnet. Wij staan open voor goede initiatieven op dit gebied en gaan graag hierover in gesprek met u.

 

terug