Financiën

Tering naar de nering zetten

 

Zoals het er nu naar uitziet is 2023 het laatste jaar waarin Heiloo het jaar met een positief saldo van slechts €170.000 afsluit. In 2024 en de jaren er na schrijft de gemeente Heiloo rode cijfers. Dat de gemeenteraad begin 2022 unaniem tegen het uitstel van de renovatie van de Muziekschool heeft gestemd is op zich positief. De hiervoor benodigde €1,3 miljoen is (nog) niet in de Begrotingen 2022 en verder opgenomen. Heiloo kan dus eerder in de rode cijfers belanden!


Met ingang van 2027 moet de gemeente Heiloo ook rente en aflossing gaan betalen op een lening van bijna €50 miljoen voor onder meer de Aansluiting A9. Dat betekent dat in 2027 tot en met 2061 jaarlijks €1,5 miljoen extra moet worden betaald uit de lopende rekening… en dat terwijl er daarop vanaf 2022 tekorten worden voorspeld! Heiloo ontkomt dus niet aan verdere bezuinigingen op het maatschappelijk domein en/of een verhoging van de Onroerende Zaak Belasting. 


Want terugvallen op de Algemene Reserves is geen optie. Die is van ruim €21 miljoen in 2010 gezakt naar €8,2 miljoen in 2022 en is dus binnen zes jaar opgesoupeerd. Met de Overeenkomst Nieuwe Strandwal (ONS) heeft de gemeente Heiloo zich gecommitteerd aan een viertal megaprojecten; het bedrijventerrein Boekelermeer, nieuwbouw in Zuiderloo en Zandzoom en de Aansluiting A9. Doordat de Raad van State
een streep heeft gezet door zowel de Aansluiting A9 als de Zandzoom is de financiële haalbaarheid van de ONS uiterst onzeker; de aansluiting kost meer dan de andere drie projecten opbrengen. 


Gezien de dreigende tekorten enerzijds, de sterk afgenomen reserves en de vanaf 2027 fors toenemende lasten acht Gemeentebelangen Heiloo het niet verantwoord om grote financiële risico's aan te gaan. Wij willen niet klaplopen op toekomstige generaties. Daarom zullen wij ervoor pleiten om de algemene reserves te vergroten, mede om toekomstige tegenvallers (toenemende kosten voor de zorg en klimaatadaptatie) te kunnen opvangen. 

 

Gemeentebelangen Heiloo vindt dat de gemeente Heiloo de ONS moet heroverwegen en een objectieve, maatschappelijke kosten/baten analyse hierop moet uitvoeren. Miljoenen uitgeven aan een Aansluiting A9 en tegelijkertijd de renovatie van de Muziekschool uitstellen omdat er geen geld voor is, betekent een onaanvaardbare beknibbeling op belangrijke maatschappelijke voorzieningen! Gemeentebelangen Heiloo maakt een andere afweging…alleen als het maatschappelijk belang onomstotelijk is vastgesteld, gaan wij akkoord met verlieslatende projecten.

 

Uiteraard zullen wij ons op grond van bovenstaande blijven inzetten voor meer transparantie en betere, tijdiger informatie over de gemeentefinanciën en financiële risico’s.

 

terug