Gemeentebestuur

Voor een transparante, heldere politiek

 

Speerpunten:

  • meer transparantie en openheid in de lokale politiek, zodat de raad haar kaderstellende én controlerende taak kan uitoefenen. Al datgene dat niet op grond van de wet geheim moet zijn, dient openbaar te zijn; fysiek of digitaal toegankelijk én controleerbaar!
  • in een participatiemaatschappij, waarin meer taken en verantwoordelijkheden bij de burger worden gelegd, dient de burger ook meer zeggenschap over die taken en verantwoordelijkheden te krijgen; participatie ook in de besluitvorming.
  • naast verkiezingen ook enquêtes en referenda indien nodig.
  • de veiligheid én de privacy van de burger moeten worden gewaarborgd; alle maatregelen op dit terrein dienen te worden getoetst aan de geldende burgerrechten. Bij de voortschrijdende informatisering moet op gemeentelijk niveau voldoende kennis aanwezig zijn om gewogen afwegingen en besluiten inzake privacy
    te nemen.
  • veiligheid bevorderen door veilige fietsroutes, buurtpreventiebeheid en wijkagent meer in de wijk en op school.
  • periodieke evaluatie van de ambtelijke werkorganisatie BUCH waarbij niet alleen de kosten en baten, maar ook de klant- én de medewerkertevredenheid worden geëvalueerd.

 

terug