Gemeenteraadsvergadering 12 november 2018

Wat heeft Gemeentebelangen Heiloo voor u gedaan?

 

Agendapunten

. GBH Motie Anti Speculatie Beding:                      verworpen; voor GBH en Heiloo Lokaal

. PvdA Motie Vertrekkende Jongeren:                    verworpen; voor GBH, Heiloo Lokaal, D66 en PvdA

. GBH Motie Maaibeleid:                                       verworpen; voor GBHH en PvdA

. Heiloo2000 Motie Kinderpardon:                         aangenomen; tegen VVD

. GBH Motie Behoud Stolpboerderij:                      verworpen; voor GBH, D66

. Heiloo2000 Motie van Treurnis:                           ingetrokken

. GBH Motie Duurzaamheid:                                  verworpen; voor GBH, PvdA

. PvdA Motie Startersleningen:                              ingetrokken  

. PvdA Motie Knotwilgen Hoogeweg:                      verworpen; voor GBH, PvdA

. GBH Motie Cultuurhistorische groenstructuren:     verworpen; voor GBH, PvdA

 

Op 12 november zijn de eerder op 8 oktober en 5 november ingediende moties behandeld; hiervoor was vanwege de volle raadsagenda op genoemde data geen tijd. Er zijn 3 nieuwe moties waaronder de GBH Motie Cultuurhistorische waardevolle groenstructuren behandeld.

 

GBH Motie Anti Speculatie Beding

(ingediend 8 oktober 2018 - mede indiener Heiloo Lokaal - verworpen; voor GBH en Heiloo Lokaal)

In het Regionaal Actie Programma (RAP) Wonen uit 2017 en uit diverse onderzoeken van de STEC Groep naar de woningbehoefte in de regio Alkmaar blijkt duidelijk dat er in Heiloo nu en in de komende jaren vooral behoefte is aan woningen voor jongeren, starters en aan levensloopbestendige woningen voor senioren.

Er zijn en worden relatief weinig woningen voor deze doelgroepen gebouwd, waardoor er in Heiloo een structureel tekort aan geschikte woningen voor deze doelgroepen is en voorlopig blijft. Dit is één van de voornaamste redenen waarom jongeren uit Heiloo vertrekken.

Daar komt bij dat er al geruime tijd sprake is van een “niet gereguleerde overloop” vanuit Amsterdam vanwege de door speculatie en AIRBNB overspannen woningmarkt aldaar. In Heiloo, Castricum en Uitgeest gaat al bijna 20 procent van alle bestaande koopwoningen die worden verkocht, naar Amsterdammers. Hier gaat een prijsopdrijvend effect vanuit dat het voor jongeren en starters nog moeilijker maakt om in Heiloo een woning te vinden.

Om de speculatie op de woningmarkt in Heiloo te beperken, vragen wij het college om de nodige maatregelen te nemen. In eerste instantie door het (her)invoeren van een antispeculatie beding voor woningen tot 325.000 euro.

Bij verkoop van de betreffende woningen op de vrije markt kan dan een verrekening ten voordele van de gemeente Heiloo plaatsvinden op basis van de dan geldende getaxeerde prijs. De gemeente Heiloo kan met de aldus verkregen middelen het Fonds Sociale Woningbouw aanvullen voor uitbreiding cq. verbetering van de sociale woningvoorraad

 

GBH Motie Maaibeleid

(ingediend 8 oktober 2018 - mede indiener PvDA - verworpen; voor GBH en PvdA)

De biodiversiteit in Nederland is de laatste jaren sterk achteruit gegaan, m.n. het aantal insecten loopt verontrustend terug, terwijl juist deze van groot belang zijn in de voedingsketen en als bestuivers van wilde én landbouwgewassen. De helft van de plantendiversiteit is te vinden in wegbermen en op oevers. Ecologisch groenbeheer en een ecologisch verantwoord maaibeleid kunnen daarom een grote bijdrage leveren aan het herstellen van de planten- en daarmee de biodiversiteit.

In de BUCH is momenteel slechts 1 groenbeheerder; er zijn 2 vacatures. Eén groenbeheerder is niet in staat om voor Heiloo, laat staan de hele BUCH een ecologisch verantwoord groenbeleid te initiëren, te monitoren en waar nodig bij te sturen.

Daarom vragen wij het college er voor te zorgen dat de gemeente Heiloo op korte termijn over adequate, structurele ecologische deskundigheid kan beschikken  en hiervoor de benodigde financiële middelen te reserveren.

Wij vragen het college tevens vóór eind 2018 nader deskundig ecologisch advies in te winnen over:

  • De meest ecologisch verantwoorde frequentie alsmede het meest ecologisch verantwoorde moment van maaien; dit kan gerelateerd zijn aan betreffende soorten maar ook aan de locatie en zelfs aan de weersomstandigheden,
  • Welke delen/wijken van Heiloo het meest geschikt zijn voor ecologisch groenbeheer met oog op het herstellen en/of inrichten ecologische verbindingszones tussen Heiloo en het buitengebied en binnen Heiloo,

En het maaibeleid cq. het groenbeleid voor 2019 op grond van dit advies te actualiseren.

 

GBH Motie Behoud Stolp Lagelaan 3

(ingediend 8 oktober 2018 - mede indiener D66 - verworpen; voor GBH en D66)

Zowel in de Leidraad Landschap &  Cultuurhistorie 2018 van de provincie NH als in het Bestemmingsplan Aansluiting A9 van de gemeente Heiloo wordt het cultureel historisch en landschappelijk belang van de karakteristieke en beeldbepalende Noord Hollandse Stolpboerderij en het bijbehorende erf met hooischuren en boomsingels erkend.

Toch is besloten tot het slopen van de Stolpboerderij aan de Lagelaan nummer 3 ten behoeve van de Aansluiting A9. Met dat doel heeft de gemeente Heiloo deze stolpboerderij medio 2017 voor 1,9 miljoen aangekocht.

Echter, enkele maanden geleden stuitte GBH op de Integrale Ontwerprapportage Aansluiting A9 (januari 2017) van Arcadis. Daarin zijn twee alternatieve tracés uitgewerkt, waarin de stolpboerderij behouden kan blijven!

In dezelfde rapportage concludeert Arcadis dat: “Ontzien stolpboerderij is mogelijk, echter is in overleg met de eigenaren van de stolpboerderij gekozen voor het amoveren. Door deze keuze vervallen de noordelijke en zuidelijke variant. Er ontstaat dan een nieuwe zuidelijke variant”.

GBH heeft op 29 augustus vragen gesteld over dit rapport en, bij uitblijven van antwoord, op 18 september deze vragen met beroep op artikel 33 van het RvO opnieuw gesteld. Uit de antwoorden van het college van 28 september blijkt dat de gemeenteraad van Heiloo de Integrale Ontwerprapportage Aansluiting A9  niet ontvangen heeft.  De gemeenteraad van Heiloo was derhalve niet geïnformeerd over de mogelijke alternatieve tracés om de stolpboerderij te behouden, ten tijde van het raadsbesluit tot aankoop van het pand door de gemeente.

Bovendien lopen er tegen het Bestemmingsplan Aansluiting A9 momenteel 4 beroepszaken lopen bij de Raad van State waarin de Raad van State naar verwachting pas in 2019 uitspraak zal doen. Het college van Heiloo heeft in haar brief van 1 februari 2018 aan de Raad van State heeft toegezegd geen onomkeerbare werkzaamheden te (laten) verrichten, vooruitlopend op de uitspraak van de Raad van State. Inmiddels is het project Aansluiting A9 door de provincie is opgeschort.

Aangezien er nu geen sprake blijkt van een noodzaak tot sloop en er ook geen haast geboden blijkt, vragen wij het college om in samenspraak met de provincie het besluit tot sloop te heroverwegen en alternatieven tot behoud van de stolpboerderij uit te werken en voor te leggen aan de raad.

 

GBH Motie Duurzaamheid

(ingediend 5 november 2018 - mede indiener PvdA - verworpen; voor GBH en PvdA)

Nederland heeft zichzelf met de Klimaatwet van 27 juni 2018 harde eisen gesteld ten aanzien van de uitstoot van broeikasgassen en de energieproductie. In het Klimaatakkoord 2018 heeft Nederland zich ten doel gesteld om de  CO2 uitstoot in 2030, dus binnen 11 jaar, met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Hier ligt ook een taak voor Heiloo!

Echter , het Actieplan Duurzaamheid 2017 is nog steeds niet geëvalueerd; omdat de projecten uit het actieplan 2017 zich veelal niet lenen voor een daadwerkelijke evaluatie, omdat de uitwerking vrijwel niet meetbaar is en daardoor niet direct aan de klimaatdoelstellingen uit het beleid kan worden verbonden (aldus de toezeggingenlijst Commissie Ruimtelijke Ordening).  En het Uitvoeringsprogramma 2018 is nu pas, in november voorgelegd aan de Gemeenteraad. In sterk afgeslankte vorm omdat er nog maar 2 maanden in 2018 resten...

In  de Begroting 2019 zijn bij duurzaamheid en milieutaken concrete doelen geformuleerd voor 2020 zoals 20% CO2 reductie, 20% energiebesparing en 20% duurzame energieopwekking. De  gemeente Heiloo heeft op grond van het Interbestuurlijk Programma (IBP) voor de periode 2018 – 2021 extra budget ontvangen om extra aandacht én extra middelen te besteden aan oa. klimaat, circulaire bouw  en energietransitie,

Daarom vragen wij het college via deze motie om voor 1 april 2019 een Actieplan Duurzaamheid 2019 – 2021 op te stellen alsmede een Uitvoeringsplan 2019 en deze ter bespreking aan de raad voor te leggen. We vragen het college in deze plannen meetbare doelen op te nemen alsmede aan te geven welke meetmethoden voor de gestelde doelen zullen worden gebruikt.

Tevens vragen wij het college om in 2019 een 0- meting te doen conform deze methoden alsmede een 1-meting in 2021 om te bepalen in hoeverre de gestelde doelen zijn gerealiseerd. Voorts vragen we het college om de betrokken partijen –inwoners, organisaties en onafhankelijk deskundigen-  vooraf te betrekken bij het Actieplan en het Uitvoeringsplan. Tot slot verzoeken wij  het college om in de begrotingen 2019-2022 budget te reserveren voor de in het Actieplan en Uitvoeringsprogramma op te nemen duurzaamheidmaatregelen.

 

GBH Motie Cultuurhistorische groenstructuren

(ingediend 12 november 2018 - mede indiener PvdA- verworpen; voor GBH en PvdA)

In 2009, 2016 en 2017 zijn diverse stukken van de cultuurhistorisch waardevolle houtwallen in Zuiderloo en Zandzoom vernietigd. De Vereniging Oud Heiloo heeft niet voor niets aan de bel getrokken. Nadat in 2017 bij het plan Oosterzand opnieuw een stuk houtwal verdween, is de Beleidsnotitie Cultuurhistorisch waardevolle Groenstructuren opgesteld.  Tezamen met het Raadsvoorstel Cultuurhistorisch waardevolle Groenstructuren is deze notitie op 8 mei 2017 door de raad aangenomen en geldig verklaard voor heel Heiloo.

In het betreffende Raadsvoorstel lezen we ook de verschillende reacties van de partijen. Zo leven we dat één partij vindt dat:  "die oude houtwallen niet moeten blijven staan maar alleen de houtwallen waar we nog wat mee kunnen. Zandzoom moet een wijk zijn waar het gezicht van de houtwallen terugkomt maar wel graag met moderne houtwallen en niet van die oude houtwallen". Klaarblijkelijk is hier het kwartje nog niet gevallen, het gaat juist om die -soms eeuwen- oude groenstructuren.

In de toezeggingenlijst van de Commissie Openbare Ruimte staat tot november 2017 dat de wethouder zal onderzoeken of cultuurhistorisch waardevolle groenstructuren op de Bomenlijst kunnen worden geplaatst. Volgens de APV geldt voor bomen op deze lijst een kapvergunning. In november stelt de wethouder echter dat de beleidsnotitie voldoende bescherming biedt en wordt de toezegging als afgehandeld beschouwd. Tot op heden is noch de Bomenlijst noch het Bomenbeleidsplan aangepast aan het beschermen van waardevolle groenstructuren.

Momenteel wordt in Zuiderloo gewerkt aan woningbouw en de spoortunnel. GBH verzoekt het college zich in te spannen voor, en toe te zien op de bescherming van de cultuurhistorisch waardevolle groenstructuren. Onder meer door de opdrachtnemers te instrueren en te handhaven. Waarbij GBH inzake het handhaven het college verzoekt om de Bomenlijst en het Bomenbeleidsplan aan  te passen zodanig dat deze groenstructuren onder de APV vallen.

 

PvdA Motie Vertrekkende Jongeren

(ingediend 5 november 2018 - verworpen; voor GBH, PvdA, D66 en Heiloo Lokaal)

 

PvdA Motie Startersleningen

(ingediend 12 november 2018 - ingetrokken)

 

PvdA Motie Knotwilgen Hoogeweg

(ingediend 12 november 2018 - mede indiener GBH - verworpen; voor GBH en PvdA)

 

Heiloo2000 Motie Kinderpardon

(ingediend 8 oktober 2018 - mede indiener D66 - aangenomen; tegen VVD)

 

Heiloo2000 Motie van Treurnis

(ingediend 8 oktober 2018 - ingetrokken)

Nog geen anderhalf uur voor aanvang van de raadsvergadering op 8 oktober 2018 ontving de raad een Motie van Treurnis van Heiloo2000 over de gang van zaken binnen de politieke vereniging GBH.  Hierop heeft GBH met een Tegen-motie van Treurnis gereageerd. 

Tijdens de raadsvergadering heeft Heiloo Lokaal, met bijval D66, PvdA en VVD, beide partijen opgeroepen hun moties in te trekken. 

Omdat dit niet het niveau is waarop GBH politiek wil bedrijven, heeft GBH aangegeven haar motie in te trekken. Heiloo2000 heeft de motie aangehouden en op 12 november alsnog ingetrokken. 

NB Het gaat raadsleden staatsrechtelijk niets aan, wat zich binnen de politieke partij van collega raadsleden afspeelt. Dat is des partij's en geen zaak voor de gemeenteraad.

naar homepage