Gemeenteraadsvergadering 14 mei 2018

Wat heeft Gemeentebelangen Heiloo voor u gedaan?

 

Agendapunten

. Zienswijze van de Raad op het BUCH Verbeterplan; aangenomen 

. Coalitie akkoord:                                                  steun oppositie 

. Benoeming Wethouders:                                       steun oppositie

. Motie Bomenbeleid :                                             voor

. Motie Groenbeleid (opsteller GBH) :                       voor

. Motie Verordening Onderzoek:                               voor

. Motie Loondispensatie (opsteller GBH):                   voor

. Motie Priv. Rechtshandelingen :                              voor 

 

Zienswijze van de Raad op het BUCH Verbeterplan

Gemeentebelangen Heiloo  onderschrijft de Zienswijze Verbeterplan BUCH niet.  Niet omdat GBH tegen de BUCH is, maar omdat GBH tegen verlieslatende projecten is zolang daarvan het maatschappelijk belang niet is aangetoond.

Zolang de dienstverlening van de BUCH onder de maat is en de geplande kostenbesparingen uitblijven, zoals  in het Verbeterplan BUCH staat, is het maatschappelijk belang niet gediend met deze ambtelijke fusie.

Bovendien vraagt GBH zich af of het bestuur van BUCH, als opstellers van het Verbeterplan wel de juiste problemen adresseren én of zij daarvoor de juiste oplossingen voorstellen.

Gezien de enorme kosten –structureel 6 ton per jaar en incidenteel in totaal 1,5 miljoen- heeft GBH aangedrongen op een beter onderbouwd Verbeterplan met een afdoende financiële dekking.  Daarom heeft GBH ook verzocht om uitstel van behandeling en de tijd te nemen voor het -eventueel met onafhankelijke externe deskundigen- opstellen van een voldragen Verbeterplan.

Ook de gemeenteraden van Uitgeest en Bergen/Egmond/Schoorl hebben verzocht om uitstel. Temeer omdat er op 23 mei een extra BUCH breed overleg is ingelast over vooral deze kwestie.

Het aanpassen van alleen de Zienswijze op dit moment, nog voor het overleg op 23 mei, is volgens GBH niet alleen veel te prematuur maar betekent ook dat met deze Zienswijze een onvoldragen Verbeterplan groen licht wordt gegeven. Dat staat gelijk aan  het afgeven van een blanco cheque. GBH distantieert zich daarom van deze Zienswijze. 

 

Coalitie akkoord

Gemeentebelangen Heiloo steunt de Gemeenschappelijke Verklaring  van de voltallige oppositie

 

Stemverklaring benoeming wethouders

Gemeentebelangen Heiloo steunt onderstaande Gemeenschappelijke Stemverklaring van de voltallige oppositie.

 

Zoals hiervoor al aangegeven in onze gemeenschappelijke verklaring over het coalitie-akkoord,  streven D66, PvdA, GBH , NCPN en Heiloo Lokaal naar een nieuwe bestuursstijl waarin Met elkaar ook echt Met elkaar is en alle partijen hun inbreng kunnen leveren aan een raadsbreed akkoord.

Een coalitie akkoord oude stijl, waarin partijen een meerderheid zoeken en vervolgens als coalitie de eigen wethouders voordragen om het coalitie akkoord uit te voeren, is achterhaald en doet geen recht aan de verkiezingsuitslag.

 

Wij, D66, PvdA, GBH, NCPN en Heiloo Lokaal hebben er geen vertrouwen in dat deze coalitie en haar wethouders  in staat zijn om de omslag naar het nieuwe besturen, zoals de Raad voor het Openbaar Bestuur voor ogen heeft,  vorm en inhoud te geven. Wij hebben er geen vertrouwen in dat er met deze wethouders in Heiloo in de komende 4 jaar een andere, positieve bestuurscultuur mogelijk is.

Daarom zullen wij vanavond tegen de benoeming van de 3 wethouders van Heiloo2000, VVD en CDA stemmen.

 

GBH Motie Groenbeleid (verworpen 10-9)

Het groenbeleid van de gemeente Heiloo is van grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving en de woonbeleving van de inwoners van Heiloo. Ook vanuit andere perspectieven zal het groenbeleid  de komende jaren steeds belangijker worden. De teruggang van de biodiversiteit door het vernietigen van ecologische verbindingen en door het uit balans brengen van ecosystemen stelt steeds hogere eisen aan het groenbeleid. Klimatologische ontwikkelingen leiden tot meer en heftiger regens waardoor waterberging en waterafvoer eveneens steeds hogere eisen stellen aan het groenbeleid. 

Het groenbeleid omvat meer dan bomen alleen.  Het gaat om samenhang en evenwicht tussen groen en grijs, de verstening van onze leefomgeving.

Nu uit de brief van GS aan PS van 11 april jl. duidelijk blijkt dat 9 van de 17 hectare die voor de Aansluiting A9 wordt  opgeofferd, niet in natuur maar slechts financieel gecompenseerd gaat worden, verliest Heiloo een enorm areaal aan groen. En wat als straks een ringweg west van Heiloo wordt aangelegd om de dorpskern te ontlasten?

Alleen al om dit verlies aan natuurlijke waarden enigszins te compenseren, als dat al überhaupt mogelijk is,  zou het vroegtijdig ontwikkelen en uitvoeren van een integraal Groenbeleid gericht op het beschermen van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden een hoge prioriteit moeten krijgen.

 

Citaat uit brief: Hiervoor wordt 9 ha weidevogelleefgebied ontgrensd. Dit wordt financieel gecompenseerd. Dat is in deze situatie volgens de provinciale Uitvoeringsregeling Natuurcompensatie toegestaan, omdat fysieke compensatie in de directe omgeving niet mogelijk is gebleken.

 

GBH Motie Loondispensatie (aangenomen 10-9)

Het kabinet wil loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking veranderen in loondispensatie. Omdat loondispensatie lager uitpakt dan het wettelijk minimumloon (70 procent van het minimumloon) kunnen mensen met een arbeidsbeperking eventueel in aanmerking komen voor aanvullende bijstand. Hierdoor valt men ook automatisch onder de plichten van de bijstand:

Zij krijgen te maken met de vermogens- en partnertoets. Wie een beetje geld heeft gespaard moet dit eerst opeten en krijgt pas daarna aanvulling op het salaris. En wie getrouwd is schiet er bij werken financieel niets mee op. Hier is duidelijk sprake van arbeidsdiscriminatie, zoals het College van de Rechten van de Mens ook al concludeerde.

Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden werknemers met een arbeidsbeperking door het plan van Van Ark straks anders behandeld dan hun collega's, omdat ze minder dan het wettelijk minimumloon kunnen gaan verdienen, en is er dus sprake van discriminatie.

De praktijk wijst uit dat verrekening van loon met bijstand zeer complex is en in de praktijk leidt tot terugvorderingen. En deze leiden tot schulden met alle gevolgen van dien. Dit, terwijl eerder is afgesproken dat arbeidsbeperkten tot 120% van het wettelijke minimumloon zouden gaan verdienen.

Daarbij wordt de positie van deze werknemers ondermijnd, ze tellen niet als volwaardig werknemer met bijbehorende rechten terwijl men wel naar vermogen werkt. Bovendien zouden arbeidsbeperkten onder de nieuwe regeling nauwelijks pensioen meer opbouwen.

Om genoemde redenen verzoeken we het college om zich uit te spreken tegen het huidige regeringsvoorstel om de loondispensatie bij mensen met een arbeidsbeperking in te voeren.  

 

 

naar homepage