Gemeenteraadsvergadering 2 juli 2018

Wat heeft Gemeentebelangen Heiloo voor u gedaan?

 

Agendapunten

. Jaarrekening 2017:                                              niet goedgekeurd

. Kadernota:                                                          niet goedgekeurd 

. Algemene Beschouwing:                                       klik hier

. Motie Klimaatwet:                                                voor

. Motie Sociaal Domein budgetsaldo:                        ingetrokken wegens nader onderzoek ph

 

Algemene Beschouwing

Klik hier voor de Algemene Beschouwing van GBH

 

GBH Motie Klimaatwet (verworpen 10 - 8)

Op 27 juni hebben de VVD. het CDA, D66, CU, GroenLinks, PvdA en SP  in de tweede kamer een gezamenlijke voorstel gepresenteerd voor de eerste Nederlandse Klimaatwet. Hierin stelt Nederland zich twee harde eisen: 

  • Ten eerste moet de uitstoot van broeikasgassen in 2050 zijn verminderd tot een niveau dat 95 procent lager ligt dan in 1990.
  • Ten tweede moet de energieproductie in 2050 CO2-neutraal zijn,

Deze Klimaatwet zal ook voor Heiloo gaan gelden. Heiloo kan wachten op wetgeving en richtlijnen vanuit Den Haag. Heiloo kan ook pro-actief zelf, in lijn met de Klimaatwet, maatregelen nemen. Heel veel burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen nu al aan de slag.  Daarom vragen wij, indieners van de motie Klimaatwet, aan het college om voor de jaren 2019-2022 en liefst verder, samen met de burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties het Duurzaamheidbeleid vorm te geven en te concretiseren in een uitvoeringsprogramma inclusief maatregelen en bijbehorende budgetten. Daarbij vragen wij het college tevens om de  inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vroegtijdig, dwz. reeds in de beleidsvormende fase, te betrekken en zo een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de te nemen duurzaamheidmaatregelen.  Want we moeten het samen doen!

 

 

GBH Motie Sociaal Domein budgetonderschrijding (ingetrokken)

De decentralisatie van de zorg omvatte naast het decentraliseren ook een bezuinigingsmaatregel. Desondanks heeft Heiloo in de afgelopen jaren geld overgehouden op de WMO, de jeugdzorg, de tegemoetkoming huishoudelijke hulp, etc.

In 2015, 2016 en 2017 is er elk jaar ruim 1 miljoen euro overgehouden van de budgetten voor genoemde onderdelen van het Sociaal Domein. Daarvan is alleen in 2015 slechts € 500.000 terug gevloeid naar het Sociaal Domein via de bestemmingsreserve ‘transities sociaal domein. ’,

Het merendeel van de niet uitgegeven budgetten Sociaal Domein zijn toegevoegd aan  de algemene reserve en bestemmingsreserves zijnde niet-Sociaal Domein (waaronder de bestemmingsreserve Grote Projecten Grondexploitatie).

Van het resultaat over 2017 van € 1.355.000,- wordt voorgesteld wordt om € 588.000,-  toe te voegen aan de algemene reserve en € 712.000 aan de reserve Bovenwijkse Voorzieningen.

 

Aangezien ook de accountantsrapportage over 2017 vermeldt dat de interne beheersing van het Sociaal Domein –WMO, Jeugdzorg, PGB’s- als niet toereikend is gekwalificeerd, vragen wij  bij deze motie om een onderzoek naar de Doelmatigheid en Doeltreffendheid van de interne beheersing van het Sociaal Domein WMO, Jeugdhulp, PGB’s , alsmede om dit onderzoek uit te laten uitvoeren door een onafhankelijke, externe partij en om € 500.000 van de niet uitgegeven budgetten 2017 voor het Sociaal Domein te reserveren in de Bestemmingsreserve Transities Sociaal Domein ter dekking van eventuele extra kosten uit hoofde van de conclusies en aanbevelingen van dat D&D onderzoek..

 

  

 

naar homepage