Gemeenteraadsvergadering 24 juni 2019

Wat heeft Gemeentebelangen Heiloo voor u gedaan?

 

Agendapunten

. Algemene Plaatselijke Verordening:                       aangenomen                                             ?

. Jaarrekening 2018 BUCH:                                     aangenomen

. Jaarrekening 2018 Heiloo:                                     aangenomen 

 

Algemene Plaatselijke Verordening  (GBH tegen, andere partijen voor)

Naar aanleiding van een recente motie tegen het oplaten van ballonnen is de Algemene Plaatselinge Verordening (APV) aangepast. Er mogen in Heiloo geen plastic ballonnen en papieren wensballonnen meer worden opgelaten. Maar er is in de APV tegelijkertijd meer aangepast; er zijn artikelen toegevoegd en aangepast die gericht zijn op het bestrijden van criminele organisaties. 

Die laatstgenoemde APV-wijzigingen zijn niet besproken in de Commissie Bestuurlijke Zaken, maar via "bilateralen" met fractievoorzitters afgestemd.

Omdat met name de nieuw ingevoegde artikelen over verblijfsverboden en sluiting van panden iedere burger kunnen raken, had GBH hierover graag eerst in het openbaar met de andere partijen in de Commissie Bestuurlijke Zaken van gedachten willen wisselen. GBH staat immers voor een open en transparante politiek en is wars van achterkamertjes.

Aangezien er voor het reces geen commissievergaderingen meer zijn, zou het fractievoorzittersoverleg op 1 juli mogelijk nog een -suboptimaal- alternatief zijn. 

GBH heeft daarom met oog op een zorgvuldige besluitvorming voorgesteld om het agendapunt APV niet op 24 juni, maar op de komende raadsvergadering op 8 juli te behandelen. Dan zou in het fractievoorzittersoverleg op 1 juli plenair over de APV kunnen worden gesproken.

Het ordevoorstel van GBH hiertoe is door alle andere partijen afgewezen. De APV is zonder plenaire, openbare bespreking vastgesteld door het als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Deze aanpak verdient ons inziens geen schoonheidsprijs!

 

 

Jaarrekening 2018 BUCH (GBH tegen, andere partijen voor)

Bij de behandeling van de Jaarrekening 2018 en Begroting 2020 van de BUCH, heeft GBH aangegeven een helder beeld te willen hebben van de bedragen die door Heiloo aan de BUCH zijn verschaft en in hoeverre deze afwijken van het oorspronkelijke plaatje. Het feit dat de BUCH, als enige gemeenschappelijke regeling rechtstreeks in de boeken van de gemeente Heiloo boekt, maakt dat de financiën van de gemeente Heiloo zelf en de BUCH zo verweven zijn, dat de financiële performance van de BUCH niet helder te onderscheiden is van die van de gemeente Heiloo.  GBH heeft daarom gevraagd om een evaluatie van de financiële performance van de BUCH sec en bij eventuele afwijkingen van het originele plaatje, een toelichting in termen van kosten, volume en kwaliteit.  

 

Tijdens die bespreking refereerde de PvdA aan twee aangenomen(!) moties uit juni 2015 waarin de raden van Heiloo, Castricum Bergen en Uitgeest gezamenlijk de colleges/directie BUCH onder meer hebben verzocht om zowel de besparingen als de kwaliteitsverbetering te monitoren en daarover periodiek te rapporteren. Moties ver voor de start van GBH, maar feitelijk met dezelfde strekking als de wens van GBH;  levert de BUCH de beloofde besparingen (oftewel gewenste financiële performance) en kwaliteitsverbetering?  GBH heeft daarom als enige (!) partij verzocht om van de Jaarrekening 2018 en de Begroting 2020 van de BUCH geen hamerstuk, maar bespreekstuk te maken, zodat we in de raadsvergadering kunnen vaststellen of aan de verzoeken uit deze moties is voldaan.

 

Het antwoord  op de vraag of aan de verzoeken is voldaan, is grotendeels gegeven in de interim rapportage over 2018 van de accountant. Deze is gepubliceerd in januari 2019, maar pas op 20 juni en pas na verzoek van de Auditcommissie aan de raad verstrekt.  Slechts enkele uren voor behandeling van de Jaarrekening 2018 van Heiloo in de Auditcommissie. NB In Castricum is deze rapportage al in januari verstrekt!

Opnieuw is zeer relevante informatie over een belangrijk onderwerp verstrekt ná het bespreken van dit onderwerp in een commissie. Dit keer werd uiterst relevante informatie over de Jaarrekening 2018 BUCH pas op 20 juni verstrekt, daags ná de bespreking ervan in de Commissie Bestuurlijke Zaken op 18 juni. Eerder al werd de  Wijzigingsovereenkomst -met nieuwe (kosten)informatie over de tunnel voor de golfclub van 1,5 miljoen- ook pas ná bespreking van het Bestemmingsplan Drivingrange Golfclub in de Commissie Openbare Ruimte ter beschikking aan de raad gesteld. NB Het verzoek van GBH om die nieuwe informatie vervolgens alsnog in de raad te bespreken op 4 maart 2019 werd door de coalitie afgewezen!

Hoe dan ook, uit de accountantsrapporten blijkt dat de BUCH niet "in control" is. Daar is 2 jaar na de fusie nog wel enig begrip voor op te brengen. Maar ook staat er in het laatste accountantsrapport dat de aanbevelingen van de accountant grotendeels niet zijn opgepakt. Dat is zeer kwalijk! Juist omdat de interne controle niet op orde is, is Heiloo ruim 3 ton misgelopen op debiteuren, huren, pachten en subsidies.  En worden externe inhuurcontracten stilzwijgend verlengd, terwijl externe aanbesteding en openbare publicatie een eis is.

Kortom, redenen genoeg voor GBH om NIET in te stemmen met de positieve zienswijze op de Jaarrekening 2018 en Begroting 2020 BUCH.

 

 

Jaarrekening 2018 Heiloo  (GBH tegen, andere partijen voor)

De gemeenteraad van Heiloo heeft een belangrijk document, de interim rapportage 2018 van de accountant, pas enkele uren voorafgaand aan de vergadering van de Auditcommissie op 20 juni ontvangen (zie hiervoor Jaarrrekening 2018 BUCH). Deze interim rapportage biedt meer inhoudelijke informatie dan de uiteindelijke eindrapportage van de accountant. Niet alleen over de BUCH, maar ook over de grote projecten van Heiloo.

 

Alleen al vanwege het negatieve oordeel van GBH over de Jaarrekening 2018 van de BUCH en de onmogelijkheid om de performance van de BUCH en Heiloo te kunnen onderscheiden, zou GBH al een negatief oordeel kunnen vellen over de Jaarrekening 2018 van Heiloo.  Biedt de jaarrekening een getrouw beeld van de financiën van Heiloo sec? Nee! Bovendien, het is de slechte interne controle van de BUCH waardoor Heiloo verlies moet nemen op debiteuren, huren, pachten en verstrekte subsidies.

 

Maar er is nog een reden waarom GBH de jaarrekening niet kan en mag goedkeuren.  Een belangrijk boekhoudkundig  principe is het voorzichtigheidsprincipe; verliezen nemen zodra je ze onderkent en winsten pas nemen als ze gerealiseerd zijn.

Nu heeft Heiloo indertijd veel geld gestoken in grond;  Zuiderloo, Zandzoom en de Boekelermeer. De ontwikkeling oftewel exploitatie van deze gronden vlotte niet volgens planning. Daarom zijn delen van deze gronden uit de exploitatie gehaald en teruggeplaatst onder de vaste activa. Dat geldt voor Zandzoom en Boekelermeer deel B en C.

Nu schrijven de boekhoudregels voor gemeenten voor dat dit mag, maar ook dat deze gronden onder vaste activa -nu met een boekwaarde van 12,6 miljoen- geherwaardeerd moeten worden vóór 31 december 2019. En dat kan flink verlies opleveren! Verlies dat in het geval van Zandzoom uitgesteld wordt, zodat de gemeente Heiloo dit verlies vóór kan zijn, door de gronden (via anterieure overeenkomsten) alsnog in exploitatie te nemen. Daarom wordt nu zo’n druk gezet op het snel tekenen van de anterieure overeenkomsten! 

In geval van Boekelermeer is hierom deel B in 2018 in exploitatie genomen. Daarbij wordt de verwachte (!) opbrengst van de Boekelermeer met 6 mln. verhoogd. Op basis waarvan? Concrete overeenkomsten? Concrete winsten? Door deze verwachte (!) opbrengst kan de verliesvoorziening vervallen en komt er 2,466 miljoen vrij.  Al met al hanteert Heiloo het voorzichtigheidsprincipe omgekeerd; winsten nemen zodra ze bekend zijn en verliezen pas als ze gerealiseerd zijn.

Vervolgens wordt het negatieve resultaat van 0.929 mln niet afgezet tegen de oorspronkelijke initiële begroting voor 2018 - namelijk 0,287 positief- , maar tegen een al neerwaarts bijgesteld resultaat van -61.000. Daardoor komt het resultaat van de gemeente Heiloo over 2018 dus eigenlijk uit op een verlies van  1.216 miljoen. NB Daarom heeft GBH ook aangedrongen op het vanaf nu vermelen van de initiële begroting in de Jaarrekening 2018!

Vanwege deze boekhoudtrucs om het resultaat en de reserves op te vijzelen, heeft GBH NIET ingestemd met de Jaarrekening 2018 van Heiloo.

  

naar homepage