Gemeenteraadsvergadering 4 februari 2019

Wat heeft Gemeentebelangen Heiloo voor u gedaan?

 

Agendapunten

. Raadsvoorstel Ambitiedocument Omgevingswet:     aangenomen

. Woonvisie Heiloo:                                                 aangenomen

. Motie Opschorten sloop/kap Lagelaan:                   verworpen 

 

Ambitiedocument (aangenomen 16 - en 3 GBH stemmen tegen)

Met het Raadsvoorstel vraagt het college de raad om het Ambitiedocument Omgevingswet vast te stellen als richtinggevend kader voor de invoering van de Omgevingswet en om daarvoor extra budget toe te kennen aan de BUCH. 

 

GBH heeft vanwege drie punten niet ingestemd met het Ambitiedocument Omgevingswet:

Het eerste punt betreft het betrekken van de burger. Met de Omgevingswet komen alle onderwerpen uit de fysieke leefomgeving bij elkaar, zo lezen we. Thema’s als gezondheid en veiligheid, maar ook geluid, natuur en water maken integraal onderdeel uit van visies en beleid.  De Omgevingswet is heel belangrijk en raakt alle burgers.

 

Het  Ambitiedocument Omgevingswet biedt het richtinggevend kader voor de invoering van de Omgevingswet. GBH mist de inbreng van de burger op dit moment, in deze eerste fase van het proces. Temeer omdat er op pagina 4 staat: Onze visie op de Omgevingswet bestaat uit vier uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen de basis voor al ons handelen en al het beleid dat wij de komende jaren ontwikkelen vanuit de Omgevingswet

  1. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke opgaven staan centraal.
  2. Vroegtijdige samenwerking
  3. Ruimte aan initiatieven

 

Tweede punt is de positie van de zwakkere en minder mondige burgers. Hoe is hun positie in dit veranderingsproces en na invoering van de Omgevingswet? Het bestuur van de werkorganisatie BUCH dient haar verantwoordelijkheid te nemen en het algemeen belang en vooral het belang van de zwakkeren in de samenleving te bewaken. Met de Omgevingswet lijkt de overheid haar grip op de ontwikkelingen te verleggen naar  regels en handhaving achteraf in plaats van regie vooraf. Letterlijk staat er: “We denken meer vanuit het initiatief en minder vanuit beleid en regelgeving”. De overheid doet opnieuw een stapje terug en laat meer over aan de vrije markt. Het  is niet de bedoeling dat de hardste schreeuwers en degenen met de dikste portemonnee  die ruimte inpikken!

 

Laatste punt is dat er sprake is van een stelselwijziging met digitale ondersteuning die niet veelvuldig plaatsvindt.  Voor 2019 en verder is in de begroting van de BUCH geen budget opgenomen.

De gemeenten zullen de kosten moeten dragen. Een groot deel ervan zijn ICT kosten. Eerder is al 4 miljoen extra in de ICT gestopt. Is er sprake van dat dit allemaal op de schop gaat en dus een desinvestering? In feite weer een overschrijding op de BUCH begroting. Eerst alles buiten de begroting en kadernota houden, maar wel telkens extra geld erbij "smurfen". Terwijl de Zienswijze van de gemeenteraad bij de Verbeternota BUCH ;uidt: “ Het college draagt zorg voor een gedegen en realistisch dekkingsvoorstel bij het opstellen van de kadernota en de begroting 2019”.

 

Woonvisie Heiloo (aangenomen met alle 10 coalitiestemmen voor en alle 9 oppositiestemmen tegen)

GBH heeft met alle andere oppositiepartijen het verzoek, uitgesproken door Heiloo Lokaal, ingediend om de Woonvisie van de agenda te halen omdat het stuk zonder de oppositie is opgesteld, onvoldragen en visieloos is. De oppositiepartijen missen:

  • Goede instrumenten om bouwen naar behoefte voldoende in kaart te kunnen brengen.
  • Woonwensen onderzoek waarbij de spijtoptanten die Heiloo wegens onvoldoende sociaal woningaanbod hebben moeten verlaten zijn meegenomen.
  • Het uitwerken van antispeculatie bedingen en een zelfbewoningsplicht.
  • Startersleningen en voeding van het Fonds Soc. Woningbouw.
  • Koppeling tussen de Woonvisie en de Kadernota van uitgangspunten Zandzoom.
  • Een gevarieerde bevolkingsopbouw moet uitgangspunt zijn.
  • Juiste inventarisatie van bestaande voorraad sociale woningen in Helioo.
Beter zou het zijn om middels een raadsbrede werkgroep tot een werkbare woonvisie te geraken
waarmee wij de toekomst van Heiloo met vertrouwen in kunnen gaan.

De coalitie heeft met 10 stemmen voor en 9 oppositiestemmen tegen, de Woonvidie op de agenda gehouden.

 

Het standpunt van GBH luidde: 

Zoals de STEC groep begin 2017 al bij het RAP Wonen heeft vastgesteld, bouwt Heiloo 630 woningen te veel en ook nog eens van het verkeerde type, namelijk vooral dure eengezinswoningen.  Er wordt vooral voldaan aan de vraag naar woningen van projectontwikkelaars, niet aan die van jongeren, starters, gebroken gezinnen en senioren. 

Ouderen -die dit willen!- kunnen niet doorstromen naar een kleinere, zelf te onderhouden, levensloop-bestendige woningen. Terwijl Heiloo vergrijst. Van de ongeveer 10.000 woningen in Heiloo worden er 3000 bewoond door 65plussers! Heel Nederland vergrijst. Dat gemeenten concurreren om jonge bewoners voor een evenwichtige bevolkingsopbouw is je ogen sluiten voor de realiteit van de vergrijzing. Hierin voorziet deze Woonvisie onvoldoende.

Een andere demografische trend is de stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens. Ook hierop biedt deze woonvisie onvoldoende antwoord. 

Tussen 2010 en 2014 is het aandeel sociale huur en koopwoningen tot 225.000 in de totale woningvoorraad van de BUCH met 20% gedaald. GBH vraagt het college bij deze om een overzicht van de totale woonvoorraad in Heiloo nu, verdeeld over huur en koop alsmede de relevante prijscategorieën ten opzichte van een door een onafhankelijk deskundige vastgestelde woonbehoefte. Want de Woonvisie dient ook te gaan om de bestaande bouw! Temeer omdat Zandzoom als laatste grote bouwlocatie al vergeven is. Hoeveel nieuwbouw is nog mogelijk? In dat opzicht is de Woonvisie mosterd na de maaltijd.  

Ondanks dat er vooral dure eengezinswoningen zijn gebouwd  is er vier jaar zo goed als niets gestort in het afkoopfonds, het Fonds Sociale woningbouw. Terwijl elk project dat niet voldoet aan 40% sociale bouw verplicht is hier een bedrag in te storten!  

GBH is voor een inhaalslag van sociale bouw voor jongeren, starters en senioren. Het aandeel op hen toegesneden woningen in de woningvoorraad moet aansluiten op hún woonbehoefte!

Startersleningen om mensen te helpen om duurder te wonen dan ze kunnen, op de top van de markt met dreigende rentestijgingen, vergroten de sociale woningvoorraad niet. Ze kunnen zelfs mensen in de problemen brengen! GBH wil juist inzetten op het vergroten van het aandeel betaalbare woningen in de woningvoorraad, omdat dit aandeel door woningverbetering en algemene prijsstijging geleidelijk verder afneemt.

GBH is daarom voorstander van MINSTENS 40% sociale bouw als inhaalslag plus afdoende maatregelen tegen speculatie en voor zelfbewoning. Ook daar voldoet deze Woonvisie niet aan. GBH kan er dus niet mee instemmen.

 

GBH Motie Opschorten sloop Stolpboerderij Lagelaan en bomenkap Lagelaan en Kanaalweg (verworpen met 16 tegen en 3 GBH stemmen voor).

Op 31 januari heeft het Projectteam Aansluiting A9 bij brief aangekondigd dat er maandag 11 februari 2019 gestart wordt met de sloop van de stolpboerderij aan de Lagelaan 3 en de kap van bomen langs de Lagelaan en de Kanaalweg. 

GBH heeft het college Heiloo (Heiloo is opdrachtgever van de Aansluiting A9 en eigenaar van de stolpboerderij) verzocht om de sloop- en kapwerkzaamheden op te schorten tot ná de uitspraak van de Raad van State.

Er lopen op dit moment namelijk meerdere procedures bij de Raad van State over het Bestemmingsplan Aansluiting A9 bij Heiloo. De Raad van State zal naar verwachting medio 2019 uitspraak doen in deze procedures.

Ook de Commissie Bezwaarschriften van Heiloo heeft in haar uitspraak medio 2018 het college van Heiloo geadviseerd om “vanuit het oogpunt van zorgvuldig bestuur, ervoor te zorgen dat de feitelijke sloop wordt opgeschort tot de planvorming over de Aansluiting A9 definitief vast staat”.

Voorts is de verwachting dat de stuurgroep op 28 februari 2019 een besluit neemt over de voortgang van het
project.

Een zelfde motie is op 4 februari door de PvdD en de SP ingediend in de Provinciale Staten van Noord Holland; deze is verworpen. Voor de motie stemden naast PvdD en SP ook de Ouderenpartij NH, de ChristenUnie en Groen Links. 

 

  

naar homepage