Gemeenteraadsvergadering 8 oktober 2018

Wat heeft Gemeentebelangen Heiloo voor u gedaan?

 

Agendapunten

. Beeldkwaliteitsplan Aansluiting A9                       aangenomen; tegen GBH en NCPN

. Verkeersstudie Vennewatersweg                          aangenomen; tegen GBH, D66, PvdA, HLokaal en NCPN 

. GBH Motie Anti-speculatiebeding:                        naar raadsvergadering 12 november

. GBH Motie Maaibeleid:                                        naar raadsvergadering 12 november

. GBH Motie Behoud Stolp Lagelaan 3:                    naar raadsvergadering 12 november   

. GBH Motie van Treurnis Heiloo 2000:                    voorlopig ingetrokken

. D66 Motie Fietstunnel Vennewatersweg:               verworpen; voor GBH, D66 en H lokaal

. D66 Motie Onderzoek instellen Jongerenraad:        voor; unaniem aangenomen

. PvdA Motie Leegloop/vertrek jongeren:                 naar raadsvergadering 12 november

. PvdA Motie Drank/drugsgebruik jongeren:             naar raadsvergadering 12 november 

. PvdA Motie Accommodaties:                                 naar raadsvergadering 12 november

. Heiloo2000 Motie Kinderpardon:                            naar raadsvergadering 12 november      

. Heiloo 2000 Motie van Treurnis GBH:                     naar raadsvergadering 12 november  

 

Beeldkwaliteitsplan Aansluiting A9

GBH kan niet instemmen met het Beeldkwaliteitsplan Aansluiting A9, omdat:

  • het te prematuur is aangezien de lopende beroepsprocedures effect kunnen hebben op het tracé van de Aansluiting. Eerst dient het Europese Hof van Justitie nog de vragen van de Raad van State te beantwoorden over de stikstofwetgeving en die antwoorden worden niet eerder dan 7 november verwacht. Daarna moet de Raad van State zich nog buigen over de honderden zaken waarin beroep op grond van de stikstofwetgeving is ingesteld. De Raad van State doet op zijn vroegst in 2019 uitspraak.
  • er alternatieve tracés zijn die nooit aan de raad zijn aangeboden oa. de twee alternatieve tracés om de stolpboerderij aan de Lagelaan 3 te behouden. Maar ook het door de provinciale Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) geadviseerde alternatief van een aantakking ten noorden van de Kanaalweg is nooit onderzocht en aan de raad voorgelegd.
  • GBH so wie so tegen de Aansluiting A9 is vanwege de aantasting van het milieu, de opoffering van 17 hectare vogelweide- en Oer IJ gebied, de te hoge kosten en omdat nut en noodzaak nog nooit zijn aangetoond. Daarom is GBH tegen het Bestemmingsplan Aansluiting A9 en het bijbehorende Beeldkwaliteitsplan

 

Verkeersstudie Vennewatersweg:

GBH kan niet instemmen met de Verkeersstudie Vennewatersweg, omdat :

  • het te prematuur is aangezien de lopende beroepsprocedures effect kunnen hebben op het tracé van de Aansluiting alsmede op de omvang van de verkeersstromen. Eerst dient het Europese Hof van Justitie nog de vragen van de Raad van State te beantwoorden over de stikstofwetgeving en die antwoorden worden niet eerder dan 7 november verwacht. Daarna moet de Raad van State zich nog buigen over de honderden zaken waarin beroep op grond van de stikstofwetgeving is ingesteld. De Raad van State doet op zijn vroegst in 2019 uitspraak.
  • er een integrale, samenhangende aanpak van de verkeersproblematiek ontbreekt. Zowel ruimtelijk en planologisch (want het Verkeersplan Heiloo is nog niet vastgesteld, het effect op de dorpskern is niet bekend en bovendien houdt Egmond vast aan de 30 km zone op de Vennewatersweg) als qua fasering (wat wordt wanneer gedaan en wat betekent de aanpak van de Vennewatersweg voor de dorpskern en de  nieuwbouwactiviteiten; welke weg kiest het zware bouwverkeer voor Zandzoom en Zuiderloo?).
  • de verkeersstudie niet voldoende is uitgewerkt; niet alle alternatieven zijn onderzocht waaronder de voorgestelde alternatieven van D66 en Heiloo Lokaal
  • zelfs Bouwfonds Project Development het college verzocht heeft om de Verkeersstudie Vennewatersweg van "de agenda te halen en met alternatieven te komen die meer passend zijn".
  • GBH van mening is dat met het vervallen van een fietstunnel (en het daardoor noodgedwongen omrijden voor het gebruik van de fietsbrug langs het spoor die al lang in het ontwerp van de spoortunnel zit!) de veiligheid van de fietsers en met name de schooljeugd onvoldoende gewaarborgd is. 

 

D66 Motie Fietstunnel Vennewatersweg (verworpen : D66, GBH en Heiloo Lokaal voor)

Het voorstel van D66 om nader onderzoek te doen naar een fietstunnel bij de Vennewatersweg kan GBH onderschrijven. Dit vanuit het standpunt dat eerst alle alternatieven goed dienen te worden uitgewerkt. Enerzijds betekent dit wellicht meer tijd, maar anderzijds is daarmee te zijner tijd wellicht ook duidelijk wat de uitwerking van de Aansluiting A9 én het bijbehorende Verkeersplan Heiloo is.

 

D66 Motie Onderzoek Jongerenraad (unaniem aangenomen)

GBH is voor onderzoek en ziet graag een duidelijke onderzoeksdoelstelling alsmede een duidelijke doelstelling van de jongerenraad. Overigens bedraagt het aantal jongeren tussen de 15- 25 jaar in Heiloo 2464. Het aantal 65-plussers is twee keer zo groot, namelijk 6140. Waarom geen ouderenraad?

 

Alle hieronder staande moties zijn wegens tijdgebrek aangehouden en zullen in de raadsvergadering op 12 november worden behandeld.

 

GBH Motie Anti speculatiebeding (mede-indiener Heiloo Lokaal)

In het Regionaal Actie Programma (RAP) Wonen uit 2017 en uit diverse onderzoeken van de STEC Groep naar de woningbehoefte in de regio Alkmaar blijkt duidelijk dat er in Heiloo nu en in de komende jaren vooral behoefte is aan woningen voor jongeren, starters en aan levensloopbestendige woningen voor senioren.

Er zijn en worden relatief weinig woningen voor deze doelgroepen gebouwd, waardoor er in Heiloo een structureel tekort aan geschikte woningen voor deze doelgroepen is en voorlopig blijft. Dit is één van de voornaamste redenen waarom jongeren uit Heiloo vertrekken.

Daar komt bij dat er al geruime tijd sprake is van een “niet gereguleerde overloop” vanuit Amsterdam vanwege de door speculatie en AIRBNB overspannen woningmarkt aldaar. In Heiloo, Castricum en Uitgeest gaat al bijna 20 procent van alle bestaande koopwoningen die worden verkocht, naar Amsterdammers. Hier gaat een prijsopdrijvend effect vanuit dat het voor jongeren en starters nog moeilijker maakt om in Heiloo een woning te vinden.

Om de speculatie op de woningmarkt in Heiloo te beperken, vragen wij het college om de nodige maatregelen te nemen. In eerste instantie door het (her)invoeren van een antispeculatie beding voor woningen tot 325.000 euro.

Bij verkoop van de betreffende woningen op de vrije markt kan dan een verrekening ten voordele van de gemeente Heiloo plaatsvinden op basis van de dan geldende getaxeerde prijs. De gemeente Heiloo kan met de aldus verkregen middelen het Fonds Sociale Woningbouw aanvullen voor uitbreiding cq. verbetering van de sociale woningvoorraad

 

GBH Motie Maaibeleid (mede-indiener PvdA)

De biodiversiteit in Nederland is de laatste jaren sterk achteruit gegaan, m.n. het aantal insecten loopt verontrustend terug, terwijl juist deze van groot belang zijn in de voedingsketen en als bestuivers van wilde én landbouwgewassen. De helft van de plantendiversiteit is te vinden in wegbermen en op oevers. Ecologisch groenbeheer en een ecologisch verantwoord maaibeleid kunnen daarom een grote bijdrage leveren aan het herstellen van de planten- en daarmee de biodiversiteit.

In de BUCH is momenteel slechts 1 groenbeheerder; er zijn 2 vacatures. Eén groenbeheerder is niet in staat om voor Heiloo, laat staan de hele BUCH een ecologisch verantwoord groenbeleid te initiëren, te monitoren en waar nodig bij te sturen.

Daarom vragen wij het college er voor te zorgen dat de gemeente Heiloo op korte termijn over adequate, structurele ecologische deskundigheid kan beschikken  en hiervoor de benodigde financiële middelen te reserveren.

Wij vragen het college tevens vóór eind 2018 nader deskundig ecologisch advies in te winnen over:

  • De meest ecologisch verantwoorde frequentie alsmede het meest ecologisch verantwoorde moment van maaien; dit kan gerelateerd zijn aan betreffende soorten maar ook aan de locatie en zelfs aan de weersomstandigheden,
  • Welke delen/wijken van Heiloo het meest geschikt zijn voor ecologisch groenbeheer met oog op het herstellen en/of inrichten ecologische verbindingszones tussen Heiloo en het buitengebied en binnen Heiloo,

En het maaibeleid cq. het groenbeleid voor 2019 op grond van dit advies te actualiseren.

 

GBH Motie Behoud Stolp Lagelaan 3 (mede-indiener D66)

Zowel in de Leidraad Landschap &  Cultuurhistorie 2018 van de provincie NH als in het Bestemmingsplan Aansluiting A9 van de gemeente Heiloo wordt het cultureel historisch en landschappelijk belang van de karakteristieke en beeldbepalende Noord Hollandse Stolpboerderij en het bijbehorende erf met hooischuren en boomsingels erkend.

Toch is besloten tot het slopen van de Stolpboerderij aan de Lagelaan nummer 3 ten behoeve van de Aansluiting A9. Met dat doel heeft de gemeente Heiloo deze stolpboerderij medio 2017 voor 1,9 miljoen aangekocht.

Echter, enkele maanden geleden stuitte GBH op de Integrale Ontwerprapportage Aansluiting A9 (januari 2017) van Arcadis. Daarin zijn twee alternatieve tracés uitgewerkt, waarin de stolpboerderij behouden kan blijven!

In dezelfde rapportage concludeert Arcadis dat: “Ontzien stolpboerderij is mogelijk, echter is in overleg met de eigenaren van de stolpboerderij gekozen voor het amoveren. Door deze keuze vervallen de noordelijke en zuidelijke variant. Er ontstaat dan een nieuwe zuidelijke variant”.

GBH heeft op 29 augustus vragen gesteld over dit rapport en, bij uitblijven van antwoord, op 18 september deze vragen met beroep op artikel 33 van het RvO opnieuw gesteld. Uit de antwoorden van het college van 28 september blijkt dat de gemeenteraad van Heiloo de Integrale Ontwerprapportage Aansluiting A9  niet ontvangen heeft.  De gemeenteraad van Heiloo was derhalve niet geïnformeerd over de mogelijke alternatieve tracés om de stolpboerderij te behouden, ten tijde van het raadsbesluit tot aankoop van het pand door de gemeente.

Bovendien lopen er tegen het Bestemmingsplan Aansluiting A9 momenteel 4 beroepszaken lopen bij de Raad van State waarin de Raad van State naar verwachting pas in 2019 uitspraak zal doen. Het college van Heiloo heeft in haar brief van 1 februari 2018 aan de Raad van State heeft toegezegd geen onomkeerbare werkzaamheden te (laten) verrichten, vooruitlopend op de uitspraak van de Raad van State. Inmiddels is het project Aansluiting A9 door de provincie is opgeschort.

Aangezien er nu geen sprake blijkt van een noodzaak tot sloop en er ook geen haast geboden blijkt, vragen wij het college om in samenspraak met de provincie het besluit tot sloop te heroverwegen en alternatieven tot behoud van de stolpboerderij uit te werken en voor te leggen aan de raad.

 

GBH Motie van Treurnis Heiloo2000  -  Heiloo2000 Motie van Treurnis GBH

Nog geen anderhalf uur voor aanvang van de raadsvergadering ontving de raad een motie van treurnis van Heiloo2000 over de gang van zaken binnen de politieke vereniging GBH.  Hierop heeft GBH met een tegen-motie van treurnis gereageerd. 

Tijdens de raadsvergadering heeft Heiloo Lokaal, met bijval D66, PvdA en VVD, beide partijen opgeroepen hun moties in te trekken. 

Omdat dit niet het niveau is waarop GBH politiek wil bedrijven, heeft GBH aangegeven haar motie in te trekken.

Bovendien gaat het raadsleden staatsrechtelijk niets aan, wat zich binnen de politieke partij van collega raadsleden afspeelt. Dat is des partij's en geen zaak voor de gemeenteraad.

 

PvdA Motie Leegloop/vertrek jongeren          

Zie raadsvergadering 12 november 2018

 

PvdA Motie Drank/drugsgebruik jongeren

PvdA heeft de motie omgezet in een bespreekstuk voor de Commissie Openbare Ruimte op 17 oktober 2018. Zie raadsvergadering 12 november 2018 

 

PvdA Motie Accommodaties

Zie raadsvergadering 12 november 2018  

 

Heiloo2000 Motie Kinderpardon

Zie raadsvergadering 12 november 2018

 

naar homepage