Klimaat

Heiloo in 2035 klimaatneutraal

 

Het klimaat verandert merkbaar; enorme hoosbuien, overstromingen en winters zonder ijs. De klimaat-veranderingen betekenen een enorme uitdaging én kans op nieuwe banen, schonere dorpen en comfortabeler wonen.

Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Alle ondertekenaars van dit juridisch bindende, internationale verdrag over klimaatverandering streven ernaar om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C, bij voorkeur 1,5°C in vergelijking met het preindustriële niveau. De ambitie is eerst de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, vervolgens veerkracht op te bouwen om ons aan te passen aan de gevolgen van stijgende temperaturen. Vanaf 2024 moeten alle ondernomen acties transparant gerapporteerd worden. Niet alleen landen, maar ook het bedrijfsleven, burgers, financiële instellingen en lokale overheden hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheid. Daarom zijn de plannen verdeeld over vijf sectoren: de gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, de elektriciteitssector en de landbouw. De Nederlandse regering heeft zich met het nieuwe regeerakkoord gecommitteerd aan minstens 55% emissiereductie ten opzichte van 1990, kortom, het minimum. 


Dus ook de gemeente Heiloo speelt een rol bij het realiseren van de klimaatdoelen. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, dus om aan de gemaakte afspraken te voldoen, zou Heiloo in 2035 klimaatneutraal moeten zijn (70% CO2-reductie tot 2030 en 100% tot 2035 en 100% fossielvrij en circulair tot 2035).
Dat betekent ook een mobiliteitstransitie Heiloo van nu naar 100% emissieloos en maximaal sociaal.

De mobiliteitssector stootte in 2019, voordat thuiswerken door corona normaal werd, 35 miljoen ton CO₂ uit, bijna 20% van de totale uitstoot dat jaar (bron: PBL). Het woon-werkverkeer en de zakelijke reizen zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van alle mobiliteitsuitstoot in Nederland. 


Op grond van het in 2019 gesloten Klimaatakkoord moet Nederland maatregelen nemen om de CO₂-uitstoot in Nederland te verminderen. Werkgevers moeten de uitstoot van werkgerelateerd verkeer gaan meten. Tot 2030 moet de uitstoot van werkverkeer met 1 miljoen ton CO₂ zakken. 


Gemeentebelangen Heiloo vindt dat de gemeente Heiloo, de inwoners en het bedrijfsleven moet steunen en faciliteren én dat de gemeente Heiloo zelf een voorbeeldfunctie heeft. De gemeente zal zelf ook haar fossiel aangedreven materieel en werktuigen kunnen vervangen door elektrische. De gemeente kan het gebruik van de auto ontmoedigen en het draagvlak voort lopen, de fiets en het OV vergroten door belonen en dit voorrang te geven.

 

terug