Sport & Cultuur

Maatschappelijke voorzieningen moeten op peil blijven

 

Gemeentebelangen Heiloo stelt welzijn boven welvaart. Welzijn is het je welbevinden en je geestelijk, lichamelijk én sociaal goed voelen. Kunst, cultuur en sport dragen in hoge mate bij aan onze geestelijke, lichamelijke en sociale gezondheid en dus aan ons welzijn. Actieve en passieve beoefening leiden aantoonbaar tot een betere gezondheid, een hoger welbevinden, minder stress en minder depressie. En dit alles leidt tot een gezondere samenleving en dus minder druk op de zorg

Gemeentebelangen Heiloo zet zich in voor meer welzijn. Daartoe moeten de voorzieningen op het gebied van cultuur, kunst en sport op het vereiste niveau worden gebracht en toegankelijk blijven voor iedereen; fysiek en financieel. Want deze activiteiten zijn niet alleen van essentieel belang voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar dragen ook substantieel bij aan een vitaal en bruisend verenigingsleven. En dat laatste  sociale aspect kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van eenzaamheid, stress en depressie. Goede maatschappelijke voorzieningen hebben dus een niet te onderschatten preventieve werking!

Gemeentebelangen Heiloo wil hierbij de samenwerking en uitwisseling tussen de diverse verenigingen op gebied van kunst, cultuur en sport enerzijds en het onderwijs, jongeren- en ouderenwerk anderzijds, stimuleren en faciliteren. Dat betekent keuzes maken. Gemeentebelangen Heiloo investeert liever in een gezonde samenleving dan in een extra afslag op de A9.


Met ingang van 2015 vraagt de gemeente Heiloo een marktconforme huur voor de gemeentelijke faciliteiten die de maatschappelijke organisaties gebruiken. Een forse huurverhoging die niet wordt gecompenseerd via subsidies. In 2020 zijn de spaarpotten die waren gereserveerd voor de Bibliotheek, de Muziekschool, het Baafje en allerlei andere voorzieningen samengevoegd in één grote spaarpot (op grond van motie “Samenvoegen Bestemmingsreserves” van de VVD, CDA en Heiloo2000). Zo is niet meer te controleren of
het apart gereserveerde geld voor die maatschappelijke voorzieningen ook hiervoor gebruikt wordt.

Het behoud van kwalitatief goede en betaalbare maatschappelijke voorzieningen en faciliteiten is belangrijk voor het verenigingsleven in Heiloo. Verenigingen en andere organisaties op hun beurt hebben behoefte aan financiële zekerheid voor hun exploitatie en (financiële) planning. Gemeentebelangen Heiloo vindt dat de gemeente Heiloo de verenigingen en andere organisaties meer duidelijkheid moet bieden over de kosten en de
financiële bijdragen van de gemeente voor de langere termijn, zodat zij weten waar ze aan toe zijn en tijdig kunnen bijsturen. Daarom is Gemeentebelangen Heiloo voor het oormerken van budgetten voor de
maatschappelijke voorzieningen, net zo als dat voor de zorgbudgetten zou moeten gebeuren, om te voorkomen dat de maatschappelijke voorzieningen de sluitpost worden van overschrijdingen elders. 

 

terug