Onderwijs

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs

 

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk goed onderwijs is voor het welzijn van jongeren en hoe belangrijk goede, veilige onderwijsvoorzieningen zijn. Er dient een nieuwe balans gevonden te worden tussen fysiek en digitaal onderwijs. Voor het fysieke onderwijs zullen de faciliteiten zoals de schoolgebouwen aangepast moeten worden. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de schoolgebouwen. Een goed binnenklimaat in de schoolgebouwen is van groot belang. Dat vereist onder meer een betere ventilatie (mede met oog op corona) en een voor het leren en werken gezond CO2 gehalte. Uit onderzoek blijkt dat een te hoog CO2 gehalte in een klaslokaal de leerprestaties negatief beïnvloedt. Wat Gemeentebelangen Heiloo betreft worden alle scholen van Heiloo “Gezonde Scholen” en gaan we in 2022 van start met de “Gezonde-School aanpak” voor een gezonde leefstijl.

 

De door corona opgelopen leerachterstanden zullen zo snel mogelijk aangepakt moeten worden. 

Gemeentebelangen Heiloo vindt dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs en dat betekent dat uitval en uitsluiting moeten worden voorkomen. Om de leerachterstanden terug te brengen zou Gemeentebelangen Heiloo nauw aan willen sluiten bij het Veerkrachtpact en structurele steun willen bieden aan de meeste kwetsbare kinderen. Goed onderwijs gaat ons inziens verder dan de schoolbanken, het gaat ook over toegang tot sport, cultuur, zwemonderwijs, natuur, burger-schapsvorming en integratie

 

Ook de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een verantwoordelijkheid van de gemeente Heiloo.

Gemeentebelangen Heiloo wil de voor- en naschoolse opvang bevorderen evenals extra taallessen, zodat alle kinderen een eerlijke kans krijgen om in onze samenleving goed te kunnen functioneren. De VVE biedt ook een kans om kinderen al heel vroeg in contact te brengen met kunst, cultuur, sport (schoolzwemmen in deze waterrijke omgeving!), natuur en milieu. Het stimuleren van een nauwe samenwerking tussen onderwijs en maatschappelijke organisaties op genoemde gebieden is een belangrijke speerpunt voor Gemeentebelangen Heiloo.

 

De gemeente Heiloo is ook verantwoordelijk voor de routes naar de scholen. Deze moeten kindvriendelijke en veilig zijn. Veel scholen in Heiloo staan aan een drukke doorgaande weg. Ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen zorgen voor extra verkeer en parkeerproblemen rond de scholen. 

Elk kind moet naar school kunnen op een goed bereisbare afstand; lopend of met de fiets. Rond alle scholen zou een veilige, kindvriendelijke 30 km-zone moeten komen en het met de auto halen en brengen zou sterk ontmoedigd moeten worden.

 

terug