Lidmaatschap

 

Iedereen die de doelstellingen van de partij onderschrijft, ouder is dan 16 jaar én in Heiloo woont kan lid worden.

Aanmelden kan schriftelijk of via e-mail. Het partijbestuur beslist over de toelating van nieuwe leden, na ontvangst van hun schriftelijke of digitale aanmelding. Het partijbestuur stuurt een schriftelijke bevestiging van het lidmaatschap, met daarin de verdere informatie over de lidmaatschapsvoorwaarden. 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste de duur van twaalf maanden, en start na ontvangst van het lidmaatschapsgeld op onze rekening. Voor het lidmaatschapsjaar 2021 -van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022- bedraagt  het lidmaatschapsgeld € 15,- . 

Bij niet toelaten door het bestuur kan men binnen veertien dagen na mededeling van het betreffende bestuursbesluit in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering die alsnog tot toelating kan besluiten. 

 

Het lidmaatschap geeft recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen en daarin stemrecht uit te oefenen.  Leden hebben stemrecht bij de benoeming van kandidaten voor de gemeenteraden, commissies en werkgroepen. 

 

Het lidmaatschap van de partij eindigt door overlijden, opzegging door het lid, door opzegging door het partijbestuur of door ontzetting door het partijbestuur.  Opzegging door het lid vindt plaats tegen het einde van het lopende lidmaatschapsjaar, tenzij het lid uitdrukkelijk aangeeft de opzegging eerder te willen doen ingaan. De schriftelijke opzegging dient vóór het einde van het lopende lidmaatschapsjaar door het partijbestuur te zijn ontvangen. De contributie over het lopende lidmaatschapsjaar blijft in alle gevallen verschuldigd.

 

Opzegging door het partijbestuur kan plaatsvinden als een lid niet langer voldoet aan vereisten voor het lidmaatschap en als een lid een contributieachterstand van meer dan twaalf maanden heeft. 

 

Ontzetting door het bestuur vindt uitsluitend plaats wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de partij handelt, dan wel de partij op onredelijke wijze benadeelt; zulks ter beoordeling van het partijbestuur.

Het lid dat uit het lidmaatschap is ontzet heeft recht hiertegen in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.

 

 

terug