Uitkijkpost 19-12-2018

Toelichting

 

Geld voor de zorg, sport en cultuur moet aan de zorg, sport en cultuur worden besteed.

In de jaren 2015-2017 is niet al het budget voor zorg, WMO, huishoudelijke hulp, etc.  uitgegeven. Voor 2018 verwachten wij dat wederom een deel van het budget niet zal worden uitgegeven. Niet omdat het geld niet nodig is, maar vanwege wachtlijsten in de jeugdzorg of minder subsidie bijvoorbeeld. Gemeentebelangen Heiloo zal bij de behandeling van de Jaarrekening 2018 voorstellen de niet uitgegeven budgetten voor het Sociaal Domein terug te laten vloeien naar de oorspronkelijke doelen en niet instemmen met een overheveling naar de Algemene Reserves waaruit vervolgens de verliezen op de grote projecten -Bedrijventerrein Boekelermeer, Aansluiting A9, Zandzoom- worden gedekt.

 

In 2015:

. is een extra budget van € 200.000 voor decentralisatie van WMO en Participatie niet uitgegeven,

. was sprake van een forse onderschrijding cq. een voordeel van  € 670.000 op de ingekochte jeugdzorg,

. is geen beroep gedaan op het van het rijk ontvangen innovatiebudget jeugdhulp van € 223.000,

. is € 96.000 is overgebleven op het budget van de uitvoeringskosten 3D’s,

Van de in totaal €  1.189.000 niet uitgegeven budgetten Sociaal Domein is slechts € 500.000 terug gevloeid naar het Sociaal Domein via de bestemmingsreserve ‘transities sociaal domein’, en van het resterende resultaat is € 528.000 oegevoegd aan  de algemene reserve en € 1.4 mln. toegevoegd aan bestemmingsreserves zijnde niet-Sociaal Domein (waaronder € 525.500 aan de bestemmingsreserve Grote Projecten Grondexploitatie)

 

In 2016:

. is ongeveer € 700.000 voor WMO-begeleiding niet uitgegeven,

. is bij jeugdzorg € 35.000 van het budget niet uitgegeven,

. is van het budget voor huishoudelijke hulp en woon- en vervoersvoorzieningen € 220.000 niet  uitgegeven,

. hoefde € 150.000 van de door de raad beschikbaar gestelde extra middelen niet te worden ingezet,

Van voornoemde 2 programma’s is in totaal € 1.222.000 niet uitgegeven en daarvan is slechts

€ 303.000 is teruggevloeid naar het Sociaal Domein via de bestemmingsreserve “Participatie en integratie vergunninghouders”. Verder is van het resultaat van € 7,5 mln. € 494.000 toegevoegd aan de algemene reserve  en ruim € 7 mln. aan bestemmingsreserves zijnde niet-Sociaal Domein (€ 6,9 mln. voor Bovenwijkse voorzieningen en € 624.000 aan reserves voor diverse  Grote Grondexploitatie),

 

In 2017:

. is wederom sprake van een voordeel cq. niet uitgegeven budget van ruim € 2 mln. ,

Van het resultaat over 2017 van € 1.355.000,- is € 588.000,-  toegevoegd aan de algemene reserve en € 712.000 aan de reserve Bovenwijkse Voorzieningen voor nieuwbouw Zandzoom en Zuiderloo.

 

Geen extra geld naar de Aansluiting A9 en aanverwante verkeersprojecten

De Aansluiting A9 zou aanvankelijk € 8,5 miljoen kosten. Daar is inmiddels € 3 miljoen bijgekomen. En omdat de aansluiting leidt tot 25% meer verkeer door de dorpskern, zijn er tal van aanverwante projecten gestart, zoals de aanpassing van de Kanaalweg voor bijna  € 3 miljoen en de Vennewatersweg voor circa €4 miljoen. Plus nog alle wegaanpassingen in de dorpskern! 

Het project Aansluiting A9 is opgeschort vanwege beroepsprocedures en intussen zijn de kosten verder opgelopen. Heiloo moet voor de financiering een lening afsluiten met een looptijd van 60 jaar, omdat de oorspronkelijk bedoelde financiering uit de opbrengsten van Zandzoom, Zuiderloo en de Boekelermeer niet mogelijk is.

Gemeentebelangen Heiloo wil niet nog meer geld stoppem in verlieslatende projecten; als ze niet haalbaar zijn moet de stekker er uit! Het aangaan van leningen van 60 jaar is klaplopen op toekomstige generaties. Bovendien legt Heiloo zich financieel vast waardoor er jarenlang minder besteed kan worden aan andere voorzieningen. Gemeentebelangen Heiloo is tegen de Aansluiting A9 en zal niet instemmen met een verdere kostenverhogingen.

 

Ecologisch groenbeheer en ecologische verbindingszones

Vanwege de economische crisis heeft Heiloo tussen 2012 -2016 fors bezuinigd op het gemeentegroen. Er is in deze periode ruim vijf hectare aan groen omgezet in gazon, de oppervlakte van acht voetbalvelden. Daarvoor zijn tal van hagen gekapt. Een areaal van nog eens ruim vier hectare wordt minder intensief onderhouden. Bij elkaar is een derde van het groenbudget ingeleverd en in vier jaar is structureel 6,5 ton bespaard. Zo heeft Heiloo ruim drie voltijd medewerkers kunnen besparen.

 

Voor de Aansluiting A9 wordt 17 hectare uniek oer-IJ gebied aan de oostkant van de A9 opgeofferd. Dit is ook een van de belangrijkste weidevogelgebieden in Noord Holland. De aanvankelijk toegezegde natuurcompensatie blijkt niet mogelijk; er is geen grond voor beschikbaar. De natuurcompensatie wordt nu financieel afgekocht. 

 

Het verlies van zoveel groen betekent het verbreken van de ecologische verbindingszones, zowel buiten als binnen Heiloo. Met de resterende groene ruimte dient zorgvuldig omgegaan te worden en Gemeentebelangen Heiloo heeft daarom bij motie gepleit voor het aanstellen van een ecoloog in de BUCH. Er is behoefte aan een deskundige visie op het groenbeleid en een integrale aanpak; ecologische zones houden niet op bij de gemeentegrens. Uiteraard zal Gemeentebelangen Heiloo niet instemmen met voorstellen die de groene ruimte verder aantasten.

 

Bouwen voor de daadwerkelijke lokale behoefte

Uit het Regionaal Actie Programma Wonen voor de regio Alkmaar blijkt dat de woningbouwplannen van Heiloo niet aansluiten op de lokale behoefte. Kwantitatief niet omdat het geplande aanbod de geraamde vraag met ruim 600 woningen overtreft. Kwalitatief niet omdat het verkeerde type woningen gebouwd wordt. Het aantal alleenstaanden, en met name alleenstaanden boven de 75 jaar, neemt fors toe de komende jaren. Daarnaast is er al jaren een tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en starters. Toch bouwt Heiloo vooral (dure) eengezinswoningen "voor de Metropool Regio Amsterdam". 

Vanwege Airbnb en speculatie (verkamering van woningen) hebben investeerders zich op de Amsterdamse woningmarkt gestort en de huizenprijzen flink opgedreven. Voor een verkochte tweekamerwoning in Amsterdam, koop je in de regio Alkmaar een eengezinswoning. Maar ook in deze regio worden steeds meer woningen gekocht als speculatieobject.

In Alkmaar heeft de raad daarom recent besloten tot anti-speculatiemaatregelen. Een in november door Gemeentebelangen Heiloo ingediende motie om ook in Heiloo speculatie met woningen tegen te gaan, heeft het helaas niet gehaald. Van kopers van woningen verwachten wij dat zij zelf de woning bewonen, en uiteraard dient het woningaanbod meer toegesneden te worden op de lokale vraag. Gemeentebelangen Heiloo is voor het behoud van de zogeheten 40-30-30 regel; 40% betaalbare klasse, 30% middenklasse en 30% duurdere woningen. 

 

Luchtkwaliteit

Het verkeer in en om Heiloo is de laatste jaren enorm toegenomen. Ook het vliegverkeer boven Heiloo is fors toegenomen. Met de Aansluiting A9 zal, zo heeft de Provincie NH becijfert, nog eens 25% meer verkeer door Heiloo zijn weg gaan zoeken. Schiphol wil het aantal vliegbewegingen uitbreiden van  500.000 naar 550.000. Dat betekent een structurele toename van auto- en vliegverkeer en daarmee een structurele toename van uitlaatgassen. Daarnaast ligt Heiloo onder de rook van TATA IJmuiden bij zuidwestenwind. Ook TATA is de laatste tijd in het nieuws door incidenten met zwaveluitstoot en grafietneerslag. En laten we de openhaarden, tweetakt scooters en vuurwerk niet vergeten!

Gemeentebelangen Heiloo vindt dat iedereen recht heeft op schone lucht. Helaas blijkt uit kaarten en metingen van de RIVM dat ook in Heiloo de lucht vaak maar matig van kwaliteit is. Hierbij moet worden opgemerkt dat de luchtkwaliteit sterk kan verschillen van het ene op het andere moment  én van de ene op de andere plaats van meten.  Weersgesteldheid , windrichting en windsterkte spelen een grote rol. 

Desondanks blijkt uit de kaarten dat bijvoorbeeld de stikstofdioxide-uitstoot van de A9 heel Heiloo Oost beslaat. In dit gebied bevinden zich scholen en kinderopvangcentra. Waar stellen wij deze kinderen aan bloot?

Het probleem is dat er in Heiloo geen meetpunten zijn van de luchtkwaliteit. Onbekend is hoeveel fijnstof, stikstofdioxide, koolstofdioxide en roet er in de lucht van Heiloo zit. Terwijl één van de doelstellingen van Heiloo is om de koolstofdioxide-uitstoot met 20% te verminderen in 2020.  De vraag is 20% ten opzichte van welke waarde nu.

Gemeentebelangen Heiloo heeft een voorstel ingediend om een lokaal meetnet op te zetten in Heiloo voor het meten van de luchtkwaliteit (en eventueel geluidsbelasting). Vooral bij scholen, sportvelden, in het stationscentrum en in Heiloo Oost vinden wij metingen zeer wenselijk. Dit voorstel staat op de agenda van de Commissie Openbare Ruimte in januari 2019. 

 

Behoud groene, landelijke karakter van Heiloo

Hoewel Heiloo in de Beleidsnotitie cultuurhistorisch waardevolle groenstructuren uit maart 2017 diverse houtwallen, heggen etc. heeft aangewezen die behouden en beschermd moeten worden, zijn er in 2016 en 2017 grote delen van cultuurhistorisch waardevolle houtwallen in Zuiderloo en Zandzoom vernietigd. In 2018 zijn opnieuw cultuurhistorisch waardevolle (volgens de Beleidsnotitie) groenstructuren vernietigd langs de Hoogeweg en de Vennewatersweg. Pogingen tot terugplaatsing zijn niet gelukt wegens onproffessioneel handelen. Recent nog zijn de karakteristieke knotwilgen langs de Hoogeweg gekapt en nu dreigt de cultuurhistorisch belangrijke stolpboerderij aan de Lagelaan, hoek Oosterzijweg te worden gesloopt. De bomensingel om deze stolpboerderij is al gekapt.

Gemeentebelangen Heiloo heeft er bij motie voor gepleit om het (Bomen)beleidsplan cq. de Bomenlijst aan te passen en de cultuurhistorisch waardevolle groenstructuren hierin zodanig op te nemen, dat zij vallen onder het vergunningenregime van de algemene plaatselijke verordening. Ook hebben we gevraagd de beschermde status van de cultuurhistorisch waardevolle groenstructuren op te nemen en te borgen in bestemmingsplannen en  anterieure overeenkomsten alsmede om handhaving van het beleid.

Uiteraard kunt u (dreigende) kap of sloop van cultuurhistorische waardevolle landschapselementen bij ons melden!

 

naar homepage