Wonen

Woningen zijn om in te wonen

 

De laatste grootste bouwlocatie van Heiloo is Zandzoom. Zandzoom is van meet af aan opgezet om te voorzien in de bovenmodale en bovenregionale vraag uit de stadsregio Amsterdam; dus niet voor de lokale woonbehoefte. Puur om te kunnen voorzien in de financieringsbehoefte van de Aansluiting A9. Daarom is ook de oude Woonvisie van Heiloo losgelaten en de eis dat nieuwbouwprojecten uit minstens 40% betaalbare woningen zouden moeten bestaan. Gevolg: Heilooërs met een smalle beurs hebben het nakijken.

Gemeentebelangen Heiloo vindt dat jongeren, starters, senioren en mensen met een kleine beurs prettig in Heiloo moeten kunnen (blijven) wonen. Wij vinden de Aansluiting A9 niet nodig en willen voor dat geld in Zandzoom inzetten op kleinere, aantrekkelijke en betaalbare wooneenheden (huur tot 750,- per maand en koop tot 249.000,-). Woningen die qua aantal en type wel aansluiten op de lokale woonbehoefte en die passen binnen de bestaande bebouwing.

Om speculatie te voorkomen wil Gemeentebelangen Heiloo dat voor alle nieuwbouw een zelfbewoningsplicht, een antispeculatiebeding en een overwinstregeling gaat gelden. Ook moet de gemeente Heiloo meer gebruik gaan maken van de wettelijke mogelijkheden voor woningsplitsing en van de aanpassing van de Huisvestingswet, die het binnenkort mogelijk maakt om 30% van de nieuwbouwwoningen onder de €355.000 aan Heilooërs toe te wijzen.

Gemeentebelangen wil efficiënter en duurzamer met de openbare ruimte omgaan;  inbreiden in plaats van uitbreiden in plaats van verdere aantasting van landelijk gebied en ombouwen in plaats van nieuw bouwen; van leegstaande kantoor- en winkelpanden naar woningen.

 

Heiloo vergrijst. Als de overheid verwacht dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, moet de overheid daar ook de mogelijkheid toe bieden.

Gemeentebelangen Heiloo wil anticiperen op de vergrijzing en vindt dat er meer woningen beschikbaar moeten komen die levensloopbestendig zijn en waar goede zorg kan worden geboden als dat nodig is. Maar ook dat er aantrekkelijke en betaalbare alternatieven worden geboden voor ouderen die kleiner willen gaan wonen. Dat bevordert een gezonde doorstroming.

 

Het aandeel sociale woningbouw in de totale woningvoorraad is sinds 2010 met 20% gedaald; enerzijds door de stijging van de huizenprijzen en anderzijds door het aan- of uitbouwen van de woningen. 

Gemeentebelangen Heiloo wil daarom een inhaalslag voor de sociale woningbouw, zowel koop als huur. Het gaat niet alleen om meer bouwen, maar ook om meer te behouden al dan niet in samenwerking met woningcorporaties zoals Kennemer Wonen.

 

terug