Zorg

Geld voor de zorg moet aan de zorg worden besteed 

 

In de jaren 2015, 2016 en 2017 hield de gemeente Heiloo bij elkaar 4,4 miljoen over op haar zorgbudget (WMO, jeugdzorg).  Deze overschotten zijn grotendeels overgeheveld naar de reserve voor de grote projecten waaronder wegen. Vanaf 2017 traden tekorten op. Het tekort over 2021 bedraagt 1,4 miljoen en ook voor 2022 wordt opnieuw een tekort voorzien

Gemeentebelangen Heiloo wil dat de budgetten voor het Sociaal Domein besteed worden binnen het Sociaal Domein. Eventuele overschotten dienen gereserveerd te worden in een Reserve Sociaal Domein om latere tekorten te kunnen opvangen.


Door steeds meer zorgtaken regionaal te organiseren en aan te besteden wordt niet alleen de decentralisatie uit 2015 grotendeels teruggedraaid, maar wordt ook de controlerende taak van de gemeenteraad ernstig beperkt.

Gemeentebelangen Heiloo wil meer grip vanuit de raad van Heiloo op de aanbesteding, uitvoering en kosten van de zorgtaken; het gaat om het welzijn van onze inwoners!

 

De vergrijzing neemt toe. Nu al weten we dat het aantal 75-plus huishoudens tussen 2016 en 2025 met 78% toeneemt vanwege de babyboom uit de vorige eeuw. Ook weten we dat het aantal mensen dat aan dementie leidt, zal verdubbelen naar 1200 in 2040 in Heiloo. Het beroep op de zorg neemt navenant toe, terwijl het aantal mantelzorgers daalt.

Gemeentebelangen Heiloo vindt dat gemeenten actief moeten inspelen op de voorspelde, onvermijdelijke demografische ontwikkelingen; een landelijk dalend aantal jonge gezinnen en een toenemend aantal overwegend alleenstaande ouderen. Dat betekent dus inzetten op geschikte (levensloopbestendige) woonvormen, juiste woonzorgindicatie, deskundige zorg, aanpak van eenzaamheid, dementievriendelijke omgeving, professionele ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in de ouderenzorg en respijtzorg. Kortom, een seniorenvisie en beleid en investeren in de menselijke maat.


Op dit moment ontvangt 1 op 8 jongeren in Heiloo een vorm van jeugdzorg en mede door de coronacrisis zal het beroep op jeugdzorg de komende jaren sterk stijgen. Van alle onderwijsvolgende jongeren zegt 48% vaker stress over hun opleiding te hebben gehad door de coronacrisis dan ervoor. Eenzaamheid blijkt niet alleen onder ouderen, maar ook onder jongeren een groeiend probleem.

Gemeentebelangen Heiloo vindt dat primair voorkomen moet worden dat jongeren in de jeugdhulp belanden. Dat betekent inzetten op maatschappelijke voorzieningen speciaal voor jongeren; om hun sociale netwerk te vergroten, hun (financiële) zelfstandigheid te vergroten en hen te helpen om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Jongerenwerk, (buurt)coaches, muziek, sport en extra aandacht in het onderwijs zijn wat
Gemeentebelangen Heiloo betreft de belangrijkste pijlers om eenzaamheid, stress en depressie bij jongeren tegen te gaan.

 

terug