Gemeenteraadsvergadering 5 november 2018

Wat heeft Gemeentebelangen Heiloo voor u gedaan?

 

Agendapunten

. Begroting 2019 Algemene Beschouwingen:          voor de integrale tekst, klik hier

. Begroting 2019:                                                aangenomen; tegen GBH, D66, PvdA

. GBH Motie IBP Gelden:                                       verworpen; voor GBH, D66, PvdA en Heiloo Lokaal

. GBH Motie Duurzaamheid:                                  aangehouden; naar raadsvergadering 12 november

. Heiloo Lokaal Motie Fontijn:                                aangenomen; voor GBH, D66, PvdA, H Lokaal, VVD, CDA 

 

 

Begroting 2019

GBH kan niet instemmen met het de Begroting 2019, omdat:

 

  • de begroting 2019 onvoldoende inzicht geeft in de totale bedragen;

de begroting bevat een overzicht van mutaties in de vorm van V (voordelig) en N (nadelig), maar onvoldoende duidelijk is ten opzichte van welk basisbedrag het een mutatie is: is het de een mutatie ten opzichte van de initiële begroting of een -aan de maart- en meicirculaires en andere begrotingswijzigingen- aangepaste begroting. 

Immers een nadelig bedrag van 30 euro tov. 300 euro is veel ernstiger dan tov. 3000. Hebben we het over 10% of 1 %?

Gemeentebelangen Heiloo heeft al bij de behandeling van de Kadernota in juli verzocht om een overzicht van de initiële begrotingsbedragen. Alleen als die bekend zijn, is er zicht op de totale onder- of overschrijdingen en daarmee op de ernst van de afwijkingen.

Bovendien wenst Gemeentebelangen Heiloo het verloop cq. de eventuele verschuivingen van de initiële budgetten over de tijd te zien om trends te kunnen vast stellen.

 

  • de begroting 2019 onvoldoende inzicht geeft in of de bedragen betrekking hebben op de gemeente Heiloo of op de werkorganisatie BUCH;

ons is gebleken dat er in de begroting van Heiloo bedragen zijn opgenomen voor de BUCH omdat de BUCH kosten rechtstreeks in de boeken van Heiloo wordenn geboekt.

Gemeentebelangen Heiloo heeft gevraagd om…in lijn met de dienstverleningsovereenkomst /voorcalculatie met de BUCH… ook de realisatie/nacalculatie via een aparte doorbelasting zichtbaar te maken.  Zo is zicht op het totale budget dat Heiloo naar de BUCH overhevelt en of ook hier sprake is van onder- of overschrijdingen.

Daarbij speelt  dat ook de gemeente Heiloo personeel kosten opvoert, terwijl juist alle personele kosten anders dan het bestuur en de griffie in de werkorganisatie BUCH vallen. Gemeentebelangen Heiloo wil kunnen zien of er niet een parallele organisatie wordt opgetuigd in Heiloo voor die taken waarvoor de BUCH eigenlijk verantwoordelijk is maar waarvoor de BUCH niet de capaciteit kan leveren; kwalitatief of kwantitatief.

 

  • tot slot lopen ook de projecten door de boekhouding van de staande organisatie;

Gemeentebelangen Heiloo heeft gevraagd om de projectkosten apart inzichtelijk te maken in een bijlage om inzicht te krijgen over de onder- of overschrijding van de projectbudgetten.

 

 

GBH Motie IBP Gelden (verworpen; voor GBH, D66, PvdA en Heiloo Lokaal)

Heel veel vraagstukken op het gebied van klimaat, wonen, regionale economie, vitaal platteland, sociaal domein, migranten, schuldhulp en armoede, bestuur, financiële verhoudingen en andere overkoepelende thema’s, overschrijden de grenzen van de gemeente, de provincie en zelfs het Rijk.

Daarom hebben deze partijen  op 14 februari 2018 besloten tot een  nieuwe, gezamenlijke aanpak welke is vastgelegd in het  ‘Interbestuurlijk Programma’ oftewel het IBP.  Om de hierin gestelde doelen te realiseren wordt het Gemeentefonds in de jaren 2018 - 2021 met ettelijke miljarden versterkt. Hieruit krijgt ook de gemeente Heiloo extra geld om bij te dragen aan de in het  IBP nader gespecificeerde doelen.

Het is de bedoeling dat die gelden ook daadwerkelijk aan de IBP doelen worden besteed en uitgegeven. Het is niet de bedoeling dat deze gelden worden gebruikt voor lopende zaken en het opvangen van tekorten. Het Rijk heeft aangegeven de IBP activiteiten te monitoren.

Wij willen daarom weten wat de gemeente Heiloo in de jaren 2018 – 2012 jaarlijks aan IBP budget ontvangt en  waaraan de gemeente Heiloo de jaarlijkse IBP budgetten besteedt en wat het effect hiervan is.

Daarom verzoeken wij het college via deze motie om in 2019 nader onderzoek te doen naar de Doelmatigheid en Doeltreffendheid van de besteding van de IBP Gelden 2018 en de conclusies van de onderzoeken op te volgen. Tevens vragen wij het college over de opvolging van de conclusies verantwoording af te leggen in de raad en in het Jaarverslag. Wij vragen dan ook in de begroting 2019 budget te reserveren voor het onderzoek naar de Doelmatigheid en Doeltreffendheid van de besteding van de IBP Gelden

 

GBH Motie Duurzaamheid       

De indieners van de motie hebben besloten deze aan te houden. Zie raadsvergadering 12 november 2018

 

Heiloo Lokaal Motie Fontein  (aangenomen, alleen Heiloo2000 tegen)

Heiloo Lokaal vraagt het college om nader onderzoek te doen naar herplaatsting van de fontein die de bevolking in 1930 aan de toenmalige burgemeester Van Foreest heeft aangeboden voor zijn 25-jarige ambtstermijn.  Deze fontein heeft tot 1968 voor het bordes van het gemeentehuis gestaan. 

De Werkgroep Herplaatsing Fontein zoekt voor 60.000 euro sponsoring en fondsen.

 

naar homepage