Gemeenteraadsvergadering 6 mei 2019

Wat heeft Gemeentebelangen Heiloo voor u gedaan?

 

Agendapunten

. Dierenwelzijnsnota:                                             ?

. Nota actualisatie grondexploitaties:                       aangenomen

. Focus-agenda Regio Alkmaar:                               aangehouden

. Motie Regenboogzebrapad:                                    aangenomen 

 

Dierenwelzijnsnota

GBH heeft in de raadsvergadering van december 2018 een motie ingediend met het verzoek aan het college om de kosten die dierenartsen maken voor de behandeling van zwerfdieren en wilde dieren te vergoeden.  Dierenartsen betalen deze kosten nu uit eigen zak. 

Met de toezegging van de wethouder om hierin te voorzien bij het actualisateren van de Dierenwelzijnsnota vóór het zomerreces 2019, heeft de motie het niet gehaald. Echter, er resten nog slechts twee raadsvergaderingen voor het reces en er is nog geen geactualiseerde Dierenwelzijnsnota. 

GBH en D66 hebben de wethouder verzocht om alles in het werk te stellen om de Dierenwelzijnsnota nog vóór het reces aan de raad voor te leggen. 

 

Nota actualisatie grondexploitaties (hamerstuk, stemverklaring)

Net als in november heeft GBH in de Commissie Ruimtelijke Ordening in april en in de Raad op 6 mei NIET ingestemd met de Nota actualisatie grondexploitaties; de nota over de grote bouwprojecten die op dit moment worden uitgevoerd.

GBH vindt dat de Nota ten onrechte een positief beeld schetst van deze projecten. Naast meevallers zoals rente en minder personeelskosten, wordt het allesbepalende effect van het aanpassen van de boekhoudregels niet meer genoemd. Per 1 januari 2016 zijn de boekhoudregels namelijk aangepast, waardoor de kosten voor Bovenwijkse Voorzieningen (riool, wegen, straatverlichting, nutsvoorzieningen, etc)  niet langer opgeteld hoeven te worden bij de projectkosten. In plaats daarvan mag een "Bestemmingsreserve Bovenwijkse Voorzieningen" worden opgebouwd uit periodieke stortingen.

Voor Heiloo betekent dit dat er vanaf 2016 voor 6.99 miljoen euro minder voor Bovenwijkse Voorzieningen bij de projectkosten mag worden opgeteld. Maar de voorzieningen moeten wel worden aangelegd! De Bestemmingsreserve die daarvoor nu wordt opgebouwd, blijkt eind 2022 slechts 4.17 miljoen euro te bedragen. Ra ra, waar zit het verschil? Waren de kosten indertijd te hoog, of zijn ze nu te laag begroot?

Ook blijkt dat de opbrengsten van het project Bedrijventerrein Boekelermeer in één jaar ruim 40% te zijn gestegen. Daarmee wordt een verlies in een klap omgezet in een winst op dit project. Ra ra, hoe kan dit?

GBH heeft beide vragen voorgelegd aan het college en wacht nog op antwoord. 

 

Focus-agenda Regio Alkmaar (aangehouden met 9 coalitiestemmen voor en alle 9 oppositiestemmen tegen)

GBH kan zich NIET vinden in de wijze waarop deze drie Focus-punten zijn vastgesteld en kan zich ook NIET vinden in de Focus-punten "Bereikbaarheid, Wonen en Energietransitie" zelf. 

 

De Regio Alkmaar is een besluitvormingslaag die op verzoek van de provincie nieuw leven is ingeblazen voor de woningbouw.  Hierin zitten geen gekozen volksvertegenwoordigers; alleen wethouders en ambtenaren.  Onder meer de VVD-stadsdeelvoorzitter die vanaf 1994 in Amsterdam Zuid de woningmarkt heeft laten ontsporen en sinds 2018 wethouder in de BUCH is, overigens op voorwaarde dat hij Amsterdam mag blijven wonen!  En de wethouder van Alkmaar, die vrolijk betoogt dat WIJ moeten bouwen. WIJ is de wethouder en de "woningmakers".  En wie zijn die "woningmakers"? Een 30-tal projectontwikkelaars, architectenbureau's, makelaars, corporaties etc. die samen alle regels overboord willen gooien. Ook de regel dat minstens 30% van de nieuwbouw bestaat uit sociale woningbouw, zo blijkt uit dit artikel. Allemaal spelers aan de aanbod kant, de spekkopers in deze markt!

GBH vindt dit een uiterst ondemocratisch besluitvormingsproces waarbij de vraagkant en de volksvertegenwoordigers volledig buiten spel zijn gezet! 

 

GBH is ook tegen de drie Focus-punten zelf. In de memo aan de raad staat: ” Er is gekozen voor focuspunten die de economische pijlers van onze regio ondersteunen, oftewel ons economisch profiel versterken”. GBH stelt welzijn boven welvaart en dat strookt niet met deze puur economische doelstellingen. 

GBH staat voor een gezonde woningmarkt, voor een betere jeugd en ouderenzorg en voor het  versterken van biodiversiteit.

               

De woningmarkt in Noord Holland is ernstig uit zijn evenwicht gebracht door de ontwikkelingen in Amsterdam. AirBNB, explosieve hotelbouw, enorme prijsstijgingen en de vraag naar tweede huizen in de regio zijn volledig uit de hand gelopen. Alleen al in Egmond zijn 900 aan de woningmarkt onttrokken omdat ze voor recreatie zijn opgekocht!

Speculanten en grote buitenlandse investeerders richten hun pijlen nu al op woningen buiten de ring A10 om te verkameren en te verhuren. Met als gevolg, zo schrijft Trouw op 6 mei, dat er voor de lageropgeleiden en minima geen plaats meer is in de stad.  Ook anderen trekken de stad uit. In de regio Alkmaar wordt al meer dan 50% van de woningen verkocht aan Amsterdammers. Zij hebben hun woning daar voor een flinke prijs verkocht en kunnen meer betalen. Daardoor verschuift de prijsopdrijving naar de regio en hebben lokale  jongeren en starters het nakijken. 

GBH vindt dat de overheid een anticyclisch beleid moet voeren. GBH vindt ook dat de regio Alkmaar haar grote buurman Amsterdam tot de orde moet roepen!  En samen met Amsterdam de speculatie moet indammen door Zelfbewoningsverplichting en Antispeculatiebedingen, maar ook door te bouwen voor die vraagsegmenten die de commerciële bouw te onrendabel vindt en op die momenten dat de commerciële bouw het af laat weten.

 

Op dit moment doet 1 op de 10 jongeren beroep op de jeugdzorg. Met de vergrijzing zal het beroep op de ouderenzorg enorm toenemen. Het aantal dementeren zal verdubbelen in de komende 10 jaar. We kunnen de zorg nu al niet aan, getuige de wachtlijsten en vacatures.  Demografische ontwikkelingen zijn voorspelbaar. GBH vindt dat de overheid moet anticiperen; met opleidingen, huisvesting, voorzieningen. Kwaliteit van leven en welzijn, juist voor de zwakkeren in de samenleving,verdient een hoge prioriteit!

 

Biodiversiteit is als de kanarie in de mijn. Als nu al 75% van de insecten in Nederland verdwenen zijn, heeft dat gevolgen voor de hele voedselketen. Daar maken wij ook deel van uit. Het groene landschap en vooral de ecologische verbindingen staan onder druk. Helemaal als deze regio de ongestructureerde overloop uit Amsterdam wil laten wonen en recreëren in de steeds schaarser wordende groene ruimte.  Eerst maar eens onderzoeken of de groene ruimte deze druk überhaupt wel aan kan!

In het NRC staat op 6 mei een artikel over de Natuurtop in Parijs dat aangeeft dat soorten in steeds hoger tempo uitsterven. Honderden wetenschappers uit meer dan vijftig landen waarschuwen niet voor niets in een mondiaal rapport voor de steeds snellere achteruitgang van natuurareaal en soortenrijkdom!  

 

Motie Regenboogzebrapad (unaniem aangenomen met 18 stemmen voor)

GBH is voor gelijke behandeling en tegen iedere discriminatie op grond van geslacht, geloof of afkomst. Een regenboogzebrapad is een symbool. Het gaat om de praktijk; op school, op het werk, in de sport, bij werving en selectie en bij de aanbesteding aan derden GBH staat positief tegenover een zebrapad, maar er is meer nodig. Helaas!

GBH heeft  verzocht om antidiscriminatiebeleid in de Commissie Maatschappelijke Zaken op de agenda te zetten om daar waar nodig en wenselijk discriminatie in de praktijk tegen te gaan.

 

  

naar homepage