Gemeenteraadsvergadering 8 juli 2019

Wat heeft Gemeentebelangen Heiloo voor u gedaan?

 

Agendapunten

. Algemene Beschouwingen

. Kadernota 2020:                                                 aangenomen                                             ?

. Moties:                                                               volgen zsm        

 

Algemene Beschouwingen bij de Kadernota 2020

 

Alle partijen hebben in 10 minuten hun visie gegeven op de Kadernota 2020.

Gemeentebelangen Heiloo heeft in haar inleiding aangedrongen op het instellen van een audit-commissie voor de BUCH omdat de BUCH nog steeds niet "in control" is, de aanbevelingen van de accountant over 2017 grotendeels niet zijn opgepakt én omdat de BUCH rechtstreeks boekt in de boeken van de gemeente Heiloo waardoor Heiloo over 2018 ruim 0,3 miljoen is misgelopen. Tevens heeft Heiloo aangedrongen op de in 2015 toegezegde evaluatie van de BUCH en op uitvoering van de in 2015 unaniem aangenomen motie om de besparingen en kwaliteitsverbeteringen van de BUCH te monitoren en daarover periodiek te rapporteren.

Vervolgens is Gemeentebelangen Heiloo ingegaan op haar focuspunten: sociaal (afromen en opsouperen van de reserves Sociaal Domein, uitbreiden voorzieningen in lijn met toename aantal inwoners en de sociale woningbouw), groen ( de gevolgen voor Aansluiting A9 en woningbouw van de uitspraak van de Raad van State over stikstof, noodzaak tot professioneel groenbeheer om visie en beleid te ontwikkelen)  en duurzaam (zorg over uitblijven van een integraal regionaal verkeersplan en zorg over uitbreiding Schiphol).

De gehele tekst van de Algemene Beschouwingen is hier te lezen. 

 

 

naar homepage