Gemeentebelangen Heiloo distantieert zich van FNV 

 

Gemeentebelangen Heiloo is een nieuwe, lokale partij en is -zoals voorgeschreven- opgericht als vereniging. Een nieuwe, lokale partij die zich niet laat leiden door verkeerde beslissingen uit het verleden, gevestigde belangen, (landelijke) politieke ideologieën of religieuze overtuigingen. Dit is het grondbeginsel van  Gemeentebelangen Heiloo.

 

Momenteel stellen een algemeen bestuurslid van de FNV en een lid van FNV-Jong -tevens lid van het FNV ledenparlement- dat zij getweeën als respectievelijk penningmeester en secretaris het bestuur van de Vereniging Gemeentebelangen Heiloo vormen. Dit nadat zij de twee andere leden van het oprichtingsbestuur -zonder banden met de FNV- op onrechtmatige wijze uit het vierkoppige oprichtingsbestuur van de vereniging hebben gezet.

 

Het FNV-jong lid heeft vervolgens de voorzitter van de gemeenteraad verzocht om de -met 839 van de 1097 op Gemeentebelangen uitgebrachte stemmen- gekozen fractie van Gemeentebelangen Heiloo te ontslaan uit de gemeenteraad. Iets dat in onze rechtsstaat wettelijk niet mogelijk is. Het algemeen bestuurslid van de FNV heeft zelfs gedreigd de fractievoorzitter uit de  -door beide FNV-leden georganiseerde- eerste Algemene Ledenvergadering "te slaan".

 

Alle door deze twee FNV-leden uitgeroepen "Algemene Ledenvergaderingen" zijn daarom geboycot door de overgrote meerderheid van de leden en de twee onafhankelijk oprichtingsbestuursleden van Gemeentebelangen Heiloo. De "Algemene Ledenvergaderingen" zijn dan ook slechts bezocht door beide FNV-leden en een viertal medestanders.

 

De overgrote meerderheid van de leden, de twee onafhankelijke bestuursleden en de fractie van Gemeentebelangen Heiloo vinden bovenal dat de grote invloed van de FNV op de vereniging, op de fractie en op de lokale politiek niet te verenigen zijn met de grondbeginselen van Gemeentebelangen Heiloo. Zij distantiëren zich uitdrukkelijk van de FNV en beide FNV-leden en zij willen voorkomen dat de vereniging Gemeentebelangen Heiloo een speerpunt en verlengstuk van de FNV dreigt te worden. 

 

De overgrote meerderheid van de leden, de twee onafhankelijke bestuursleden alsmede de fractie van Gemeentebelangen Heiloo hebben gezamenlijk de twee FNV-leden al in juli 2018 verzocht om hun functie van secretaris en penningmeester in het verenigingsbestuur neer te leggen. Beiden hebben dit geweigerd. Hierom hebben de overgrote meerderheid van de leden, de twee onafhankelijke bestuursleden alsmede de fractie van Gemeentebelangen Heiloo besloten de vereniging te liquideren. De twee FNV-leden weigeren mee te werken aan de liquidatie en proberen de vereniging in stand en slapend te houden om vervolgens opnieuw hun invloed te doen gelden bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 met door hen aangewezen kandidaat-raadsleden.

 

De fractie van Gemeentebelangen Heiloo hecht zeer aan het recht van elke volksvertegenwoordiger om zonder last en ruggespraak -zoals de wet dit voorschrijft-  te kunnen functioneren. De fractie wil hier dan ook  duidelijk stellen dat zij geen banden met, noch sympathiën voor het FNV heeft en dat de vereniging Gemeentebelangen Heiloo geen doelwit mag en kan zijn van de in 2017 door de FNV georganiseerde "raadscampagne". 

 

Overigens is het Verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen Heiloo geschreven door de fractie en hebben beide FNV bestuurders hieraan geen bijdrage geleverd noch hierin wijzigingen aangebracht. Ditzelfde geldt voor de Beginselverklaring, politieke speerpunten en alle fractieactiviteiten van Gemeentebelangen Heiloo.  

 

 

Van de FNV website meer over de "raadscampagne" :

 FNV WIL EEN SOCIALE GEMEENTE EN BENADERT DE POLITIEK

25 jul 2017 - webredactie

Lokaal FNV wil een sociale gemeente en benadert de politiek

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Tal van Lokale Netwerken zijn enthousiast aan de slag gegaan en hebben alle politieke partijen in gemeenten aangeschreven om inbreng te leveren op het voorgenomen sociaal beleid. De FNV wil dat de partijen  rekening houden met de FNV-uitgangspunten bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma.

Daarvoor is er een 10-puntenplan opgesteld.

Hoe zit het ook al weer met het Sociaal Domein?

In de afgelopen jaren is er veel macht en geld van Den Haag naar de gemeenten gegaan.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor belangrijke zaken als de sociale werkvoorziening/Participatiewet, de zorg, maatvervoer en inkomensvoorziening. De FNV ziet het dan ook als haar taak om voor de belangen van onze leden op te komen op dit terrein, in gemeentelijke termen het ‘sociaal domein’. Denk daarbij ook de aan de aanbestedingen van werk naar externe bedrijven, ook een terrein waar de gemeente een belangrijke vinger in de pap heeft. Als er alleen voor de laagste prijs wordt gekozen, raken de belangen van werknemers in de zorg, vervoer en afval ondergesneeuwd.

Alle reden dus om alle politieke partijen in de gemeente te benaderen met een 10-puntenplan onder de titel ‘Voor echte banen en een menswaardige samenleving’. Uiteraard werken de verschillende geledingen in de FNV (sectoren en lokaal/regionaal) samen zodat de boodschap krachtig en eenduidig wordt uitgedragen naar de politiek.

Hier kun je het 10-puntenplan downloaden >>

  • Investeer in méér echte banen
  • Geen onnodig flexwerk bij de gemeenten
  • Zet in op behoud en gebruik van kennis en infrastructuur van de sociale werkvoorziening
  • Kies voor sociaal aanbesteden
  • Streef naar duurzame garantiebanen
  • Stop werken zonder loon en verdringing
  • Behandel uitkeringsgerechtigden niet als tweederangsburgers
  • Investeer in de basisvaardigheden
  • Zorg voor kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke voorzieningen
  • Laat kinderen niet de dupe worden van armoede

Meer weten over deze campagne? Mail je vraag, opmerking of tip naar raadscampagne@fnv.nl

Kijk of jouw lokaal netwerk de gemeente heeft benaderd >>

  

 

naar homepage